Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine” broj 33/01., 60/01. – vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07.,125/08., 109/07., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13. – pročišćeni tekst, 137/15., 123/17.,98/19. i 144/20), Općinsko vijeće  na 25. sjednici održanoj 12.03.2021. godine donijelo je

 

STATUT

OPĆINE ORLE

 

I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

Statutom Općine Orle (u daljnjem tekstu: Statut) uređuje se samoupravni djelokrug Općine Orle (u daljnjem tekstu: Općina), njezina službena obilježja, javna priznanja, ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela, način obavljanja poslova, oblici konzultiranja građana, oblici neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju, provođenje referenduma u pitanjima iz samoupravnog djelokruga, mjesna samouprava, ustrojstvo i rad javnih službi, suradnja s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, te druga pitanja važna za ostvarivanje prava i obaveza Općine.

 

 

Članak 2.

Općina je jedinica lokalne samouprave, a područje na kojem se prostire utvrđeno je Zakonom o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj. U sastavu Općine su sljedeća naselja: Bukevje, Čret Posavski, Drnek, Obed, Orle,  Ruča, Stružec Posavski, Suša,  Veleševec, Vrbovo Posavsko. Granice područja Općine idu katastarskim općinama. Bukevje, Drnek, Veleševec i Ruča. Granice Općine mogu se mijenjati na način i po postupku propisanom zakonom.

 

Članak 3.

Općina je pravna osoba.

Sjedište Općine je u Orlima, Orle 5

Tijela Općine i Jedinstveni upravni odjel Općine Orle (u daljnjem tekstu: Jedinstveni upravni odjel) imaju pečate u skladu s posebnim propisima.

 

Članak 4.

Općina ima grb i zastavu.

Opis grba: U plavome između zlatne/žute šesterokrake zvijezde i zlatnog/žutog polumjeseca srebrni/bijeli klin sa smeđom konjskom glavom sa zlatnom/žutom ormom.

Opis zastave: Zastava je omjera 1:2 plave boje sa žuto obrubljenim grbom Općine u sredini.

Grb i zastava koriste se na način kojim se ističe tradicija i dostojanstvo Općinena temelju mjerila koje općim aktom utvrdi Općinsko vijeće.

Grb i zastava ne smiju sadržavati simbole protivne Ustavu Republike Hrvatske i drugim propisima.

Način uporabe i zaštita obilježja Općine utvrđuje se posebnom odlukom Općinskog vijeća.

 

Članak 5.

Dan Općine je 24. kolovoza, blagdan Sv. Bartola.

Članak 6.

Općinsko vijeće Općine može pojedinu osobu koja je zaslužna za Općinu proglasiti počasnim građaninom Općine.

Počasni građanin može biti državljanin Republike Hrvatske, kao i strani državljanin.

Počasnom građaninu dodjeljuje se posebna povelja Općine.

Počašću se ne stječu posebna prava, odnosno obveze i može se opozvati ako se počastvovani pokaže nedostojnim takve počasti.

Članak 7.

Općinsko vijeće dodjeljuje javna priznanja za osobita postignuća i doprinos od značaja za razvitak i ugled Općine, a osobito za naročite uspjehe ostvarene u području gospodarstva, znanosti, kulture, zaštite i unapređivanja čovjekovog okoliša, ljudskih prava, sporta, tehničke kulture, zdravstva i drugih javnih djelatnosti.

Javna priznanja Općine su:

 1. Zlatna plaketa “Grb Općine Orle” i
 2. “Zahvalnica Općine Orle”.

 

Općinsko vijeće Općine posebnom odlukom uređuje uvjete za dodjeljivanje javnih priznanja, njihov izgled i oblike, kriterije i postupak njihove dodjele te tijela koja provode postupak za dodjelu priznanja.

 

II. SURADNJA OPĆINE ORLE S DRUGIM JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE

(REGIONALNE) SAMOUPRAVE

Članak 8.

Općina surađuje s Općinama i gradovima na području  Zagrebačke županije i sa Zagrebačkom  županijom radi ostvarivanja zajedničkih interesa na unapređenju gospodarskog i društvenog razvitka.

 

Općina, radi promicanja zajedničkih interesa i unapređenja suradnje među Općinama u Republici Hrvatskoj, može osnivati s drugim Općinama odgovarajuće udruge.

Članak 9.

Ostvarujući zajednički interes u unapređivanju gospodarskog, društvenog i kulturnog razvitka, Općina uspostavlja, surađuje i održava suradnju s drugim jedinicama lokalne i regionalne samouprave drugih država, u skladu sa zakonom i međunarodnim ugovorima.

Odluku o uspostavljanju suradnje, odnosno o sklapanju sporazuma (ugovora, povelje, memoranduma – u daljnjem tekstu: sporazum) o suradnji Općine s lokalnim jedinicama drugih država, sadržaju i oblicima te suradnje donosi Općinsko vijeće, u skladu sa zakonom i općim aktima.

Članak 10.

Sporazum o suradnji Općine i lokalne jedinice druge države objavljuje se u “Glasniku Zagrebačke županije”.

Članak 11.

Općina u postupku pripremanja i donošenja općih akata na razini Zagrebačke  županije te zakona i drugih propisa na razini Republike Hrvatske koji se neposredno tiču Općine, daje inicijative, mišljenja i prijedloge nadležnom tijelu.

Inicijative, mišljenja i prijedloge iz stavka 1. ovoga članka u ime Općine može podnijeti Općinsko vijeće, predsjednik Općinskog vijeća i Općinski načelnik neposredno nadležnom tijelu i posredno putem članova Županijske skupštine Zagrebačke  županije i zastupnika u Hrvatskom saboru.

 

III. SAMOUPRAVNI DJELOKRUG OPĆINE ORLE

Članak 12.

Općina je samostalna u odlučivanju u poslovima iz svojeg samoupravnog djelokruga i podliježe nadzoru ustavnosti i zakonitosti rada i akata tijela Općine.

 

Članak 13.

Općina obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima i to osobito poslove koji se odnose na:

– uređenje naselja i stanovanje,

– prostorno i urbanističko planiranje,

– komunalno gospodarstvo,

– brigu o djeci,

– socijalnu skrb,

– primarnu zdravstvenu zaštitu,

– odgoj i osnovno obrazovanje,

– kulturu, tjelesnu kulturu i sport,

– zaštitu potrošača,

– zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,

– protupožarnu i civilnu zaštitu,

– promet na svom području,

– ostale poslove sukladno posebnim zakonima.

Općina obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga sukladno posebnim zakonima kojima se uređuju pojedine djelatnosti iz stavka 1. ovog članka.Sadržaj i način obavljanja poslova iz samoupravnog djelokruga detaljnije se uređuje odlukama Općinskog vijeća i Općinskog načelnika u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Članak 14.

Općinsko vijeće može u skladu s ovim Statutom i Statutom Zagrebačke  županije obavljanje pojedinih poslova iz članka 13. ovog Statuta prenijeti na Zagrebačku  županiju ako ocijeni da je to učinkovitije.

Općina može obavljanje pojedinih poslova iz članka 13. ovoga Statuta organizirati zajedno s drugim Općinama i gradovima.

Odluku o načinu, uvjetima, kriterijima, visini sredstava, nadzoru i kontroli izvršenja povjerenih poslova iz stavka 1. ovoga članka donosi Općinsko vijeće većinom glasova svih članova.

Za obavljanje poslova u skladu sa stavkom 2. ovoga članka, Općine i gradovi mogu osnovati zajedničko tijelo, upravni odjel ili službu, zajedničko trgovačko društvo i ustanovu te organizirati obavljanje pojedinih poslova u skladu s posebnim zakonom.

Sporazum o zajedničkom organiziranju poslova iz stavka 2. ovoga članka zaključuje se na temelju odluke koju donosi Općinsko vijeće većinom glasova svih članova Općinskog vijeća.

Temeljem odluke Općinskog vijeća Općinski načelnik i Općinski načelnici,odnosno gradonačelnici sklopit će sporazum o osnivanju zajedničkog upravnog tijela kojim se propisuje financiranje, način upravljanja, odgovornost, statusna pitanja službenika i namještenika i druga pitanja od značaja za to tijelo.

Članak 15.

Općinsko vijeće može tražiti od Zagrebačke županije  da Općini uz suglasnost tijela uprave nadležnog za poslove lokalne i područne (regionalne) samouprave, povjeri obavljanje određenih poslova koji se

odnose na:

– obrazovanje,

– zdravstvo,

– prostorno i urbanističko planiranje,

– gospodarski razvoj,

– promet i prometnu infrastrukturu,

– održavanje javnih cesta.

Postupak iz stavka 1. ovoga članka Općina može pokrenuti i zajedno s drugim Općinama i gradovima.

 

IV. NESPOSREDNO SUDJELOVANJE GRAĐANA U ODLUČIVANJU

 

Članak 16.

Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju o lokalnim poslovima putem lokalnog referenduma u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Članak 17.

Referendum se može raspisati radi odlučivanja o prijedlogu o promjeni Statuta Općine, o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća, kaoi o drugim pitanjima određenim zakonom i Statutom Općine..

Prijedlog za donošenje odluke o raspisivanju referenduma iz stavka 1. ovog članka može temeljem odredaba zakona i ovog Statuta, predložiti najmanje jedna trećina članova Općinskog vijeća, Općinski načelnik i 20% ukupnog broja birača u Općini Orle.

Prijedlog mora biti predan u pisanom obliku, sadržavati osobne podatke te biti potpisan od predlagatelja.

Općinsko vijeće može raspisati savjetodavni referendum o pitanjima iz svog djelokruga.

Referendum raspisan radi prethodnog pribavljanja mišljenja stanovnika o promjeni područja Općine nije obvezujući.

Članak 18.

Ako je raspisivanje referenduma predložila najmanje jedna trećina članova Općinskog vijeća, odnosno Općinski načelnik, Općinsko vijeće dužno je izjasniti se o podnesenom prijedlogu te ako prijedlog prihvati, donijeti odluku o raspisivanju referenduma u roku od 30 dana od zaprimanja prijedloga. Odluka o raspisivanju referenduma donosi se većinom glasova svih članova Općinskog vijeća.

Ako je raspisivanje referenduma predložilo 20% od ukupnog broja birača u jedinici, Predsjednik Općinskog vijeća dužan je dostaviti zaprimljeni prijedlog tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu u roku od 30 dana od zaprimanja prijedloga. Ako tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu utvrdi da je prijedlog ispravan odnosno podnesen od potrebnog broja birača u Općini i da li je referendumsko pitanje sukladno odredbama zakona, Općinsko vijeće će raspisati referendum u roku od 30 dana od zaprimanja takve odluke.

Članak 19.

Referendum se može raspisati radi opoziva Općinskog načelnika.

Raspisivanje referenduma za opoziv Općinskog načelnika  može predložiti:

– 20% ukupnog broja birača u Općini Orle,

– 2/3 članova Općinskog vijeća.

Općinsko vijeće raspisat će referendum za opoziv Općinskog načelnika  u skladu s člankom 18. stavkom 2.ovoga Statuta, u dijelu koji se odnosi na utvrđivanje je li prijedlog podnesen odpotrebnog broja birača u jedinici.

Ako je raspisivanje referenduma za opoziv predložilo 2/3 članova Općinskogvijeća, odluku o raspisivanju referenduma za opoziv Općinskog načelnika, Općinsko vijeće donosi dvotrećinskom većinom glasova svih članova Općinskog vijeća.

Referendum za opoziv Općinskog načelnika  ne smije se raspisati prije proteka roka od 6 mjeseci ododržanih izbora ni ranije održanog referenduma za opoziv, kao ni u godini u kojoj seodržavaju redovni izbori za Općinskog načelnika. Odluka o opozivu Općinskog načelnika donesena je ako se na referendumu za opoziv izjasnila većina birača koji su glasovali, uz uvjet da ta većina iznosi najmanje 1/3 ukupnog broja birača upisanih u popis birača Općine Orle.

Članak 20.

 

Odluka o raspisivanju referenduma sadrži:

– naziv tijela koje raspisuje referendum,

– područje za koje se raspisuje referendum,

– naziv akta o kojem se odlučuje na referendumu, odnosno naznaku pitanja o kojem će birači odlučivati,

– obrazloženje akta ili pitanja o kojem, odnosno o kojima se raspisuje referendum,

– referendumsko pitanje ili pitanja, odnosno jedan ili više prijedloga o kojima će birači odlučivati,

– dan održavanja referenduma.

Članak 21.

Pravo glasanja na referendumu imaju građani koji imaju prebivalište napodručju Općine i upisani su u popis birača.

 

Na referendumu odlučuje se većinom glasova birača koji su glasovali, uz uvjet da je referendumu pristupila većina od ukupnog broja birača upisanih u popis birača Općine.

Članak 22.

Odluka donesena na referendumu o pitanjima iz članka 17. ovog Statuta obvezatna je za Općinsko vijeće, osim odluke donesene na savjetodavnom referendumu koja nije obvezatna.

Članak 23.

Zborovi građana mogu se sazvati radi izjašnjavanja građana o pojedinim pitanjima i prijedlozima iz samoupravnog djelovanja Općine te raspravljanja o potrebama i interesima građana od lokalnog značenja, u skladu sa Zakonom i Statutom.

Zbor građana može sazvati Općinsko vijeće te Općinski načelnik radi raspravljanja i izjašnjavanja građana  o pitanjima od značenja za Općinu.

Zborovi građana sazivaju se za cijelo područje Općine ili za dio područja općine ili pojedina naselja.

Na zboru građana odlučuje se javnim glasovanjem, osim ako se na zboru građana većinom glasova prisutnih građana ne donese odluka o tajnom izjašnjavanju.

Mišljenje dobiveno od zbora građana savjetodavno je za Općinsko vijeće i  Općinskog načelnika, nije obvezatno.

Članak 24.

Građani imaju pravo predlagati Općinskom vijeću donošenje općeg akta ili rješavanje određenog pitanja iz njegova djelokruga te podnositi peticije  o pitanjima iz samoupravnog djelokruga Općine u skladu sa zakonom i Statutom Općine.

Općinsko vijeće raspravlja o prijedlogu  i peticiji  iz stavka 1. ovog članka ako prijedlog ili peticiju potpisom podrži 10% birača upisanih u popis birača s područja Općine.

Prijedlozi ili peticije iz stavka 1. ovog članka mogu se podnijeti i elektroničkim putem u skladu s tehničkim mogućnostima Općine.

Postupak podnošenja prijedloga i peticija, odlučivanje o njima i druga pitanja uređuje se posebnim općim aktom.

Članak 25.

Građani i pravne osobe imaju pravo podnositi predstavke i pritužbe na rad tijela Općine kao i na rad Jedinstvenog upravnog odjela te na nepravilan odnos zaposlenih u Jedinstvenom upravnom odjelu kada se obraćaju tom odjelu radi ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja svojih građanskih dužnosti.

Na podnijete predstavke i pritužbe čelnik tijela Općine odnosno pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela dužan je odgovoriti u roku od 30 dana od dana podnošenja predstavke, odnosno pritužbe.

Ostvarivanje prava iz stavka 1. ovog članka osigurava se ustanovljavanjem knjige pritužbi, postavljanjem sandučića za predstavke i pritužbe, omogućavanjem usmenog izjavljivanja predstavki i pritužba, neposrednim komuniciranjem s predstavnicima tijela ili sredstvima elektroničke komunikacije.

 

V. TIJELA OPĆINE

 

Članak 26.

Tijela Općine su Općinsko vijeće i Općinski načelnik.

Ako zakonom ili drugim propisom nije utvrđeno tijelo nadležno za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga, poslovi i zadaće koje se odnose na uređivanje odnosa iz samoupravnog djelokruga u nadležnosti su Općinskog vijeća, a izvršni poslovi i zadaće u nadležnosti su Općinskog načelnika.

Ukoliko se na način propisan stavkom 2. ovoga članka ne može utvrditi nadležno tijelo, poslove i zadaće obavlja Općinsko vijeće.

 

OPĆINSKO VIJEĆE

 

Članak 27.

Općinsko vijeće predstavničko je tijelo građana i tijelo lokalne samouprave, koje donosi odluke i druge opće akte u okviru djelokruga Općine te obavlja i druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i ovim Statutom.

Članak 28.

Općinsko vijeće:

– donosi Statut Općine,

– donosi Poslovnik o radu,

– donosi odluku o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine,

– donosi proračun i odluku o izvršenju proračuna te nadzire izvršenje Proračuna i namjensko trošenje sredstava Proračuna,

– usvaja godišnje izvješće o izvršenju proračuna,

– donosi odluku o privremenom financiranju,

– donosi programe javnih potreba u predškolskom odgoju, osnovnom i srednjem školstvu, sportu, socijalnoj skrbi, kulturi i tehničkoj kulturi,

– donosi plan gradnje vodnih građevina,

– donosi program građenja komunalne infrastrukture, program održavanja komunalne infrastrukture te razmatra i odlučuje o izvješću o izvršenju

programa građenja komunalne infrastrukture i izvješću o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture,

– razmatra i odlučuje o programima rada i izvještajima o radu udruga i drugih pravnih osoba čiji se rad sufinancira iz proračuna Općine,

– razmatra izvještaje o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i druge prekršajne problematike,

– donosi odluku o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina te raspolaganju ostalom imovinom Općinečija vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina, odnosno raspolaganju ostalom imovinom, a ako je taj iznos manji od 70.000,00 kuna, tada odlučuje o iznosima koji prelaze 70.000,00 kuna, ukoliko je navedeno stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina te raspolaganje ostalom imovinom planirano u proračunu i provedeno u skladu sa zakonom,

– donosi odluku o promjeni granice Općine i imenovanju ulica i trgova,

– uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih odjela i službi,

– donosi odluku o kriterijima za ocjenjivanje službenika i načinu provođenja ocjenjivanja,

– donosi odluku o kriterijima za utvrđivanje plaća i naknada i drugim pravimakoja proizlaze iz radnog odnosa Općinskog načelnika i zamjenika Općinskog načelnika,

– donosi odluku o određivanju koeficijenata za obračun plaća službenika inamještenika Jedinstvenog upravnog odjela,

– osniva vlastiti pogon za obavljanje komunalnih djelatnosti,

– osniva javne ustanove, ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Općinu,

– daje prethodne suglasnosti na statute ustanova, ukoliko zakonom ili odlukom oosnivanju nije drugačije propisano,

– donosi odluke o potpisivanju sporazuma o suradnji s drugim jedinicama lokalne samouprave, u skladu sa općim aktom i zakonom,

– raspisuje lokalni referendum,

– bira i razrješava predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća,

– osniva radna tijela, bira i razrješuje predsjednike i članove tih tijela te bira, imenuje i razrješuje i druge osobe određene zakonom, drugim propisom ili Statutom,

– imenuje i razrješava i druge osobe određene zakonom, ovim Statutom i posebnim odlukama Općinskog vijeća,

– donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja i dodjeljuje javna priznanja,

– donosi odluke i druge opće akte koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i podzakonskim aktima,

– obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Članak 29.

Općinsko vijeće ima predsjednika i jednog potpredsjednika, koji se biraju većinom glasova svih članova Općinskog vijeća, na prijedlog Odbora za izbor i imenovanje ili najmanje jedne trećine članova Općinskog vijeća.

Predsjednik i potpredsjednik Općinskog vijeća obavljaju dužnost počasno i zato ne primaju plaću, već imaju pravo na naknadu sukladno odluci Općinskog vijeća.

U slučaju pokretanja postupka za razrješenje dužnosti predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća, primjenjuje se na odgovarajući način postupak propisan za njihov izbor.

Članak 30.

Predsjednik Općinskog vijeća:

– zastupa Općinsko vijeće,

– saziva sjednice Općinskog vijeća, predlaže dnevni red, predsjedava sjednicama, utvrđuje rezultate glasanja i potpisuje akte Općinskog vijeća,

– upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja nadležnim tijelima za razmatranje i donošenje akata,

– brine o postupku donošenja odluka i općih akata,

– održava red na sjednici Općinskog vijeća,

– usklađuje rad radnih tijela Općinskog vijeća,

– brine o suradnji Općinskog vijeća i Općinskog načelnika,

– brine se o zaštiti prava članova Općinskog vijeća,

– brine o javnosti rada Općinskog vijeća,

– dostavlja statut, poslovnik, proračun ili drugi opći akt bez odgode Općinskom načelniku, a u roku od 15 dana od dana od dana donošenja nadležnom tijelu državne uprave u čijem je djelokrugu opći akt zajedno s izvatkom iz zapisnika koji se odnosi na postupak donošenja općeg akta,

– obavlja i druge poslove određene zakonom, Statutom i Poslovnikom Općinskog vijeća.

 

Članak 31.

Općinsko vijeće Općine Orle ima 9 članova.

 

Članak 32.

Mandat člana Općinskog vijeća izabranog na redovnim izborima traje do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju sljedećih redovnih izbora koji se održavaju svake četvrte godine sukladno odredbama zakona kojim seuređuju lokalni izbori, odnosno do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju Općinskog vijeća.

Mandat člana Općinskog vijeća izabranog na prijevremenim izborima traje do isteka tekućeg mandata Općinskog vijeća izabranog na redovnim izborima.

Članovi Općinskog vijeća dužnost obavljaju počasno i za to ne primaju plaću.

Članovi Općinskog vijeća imaju pravo na naknadu za rad u Općinskom vijeću i radnim tijelima Općinskog vijeća koja se određuje u neto iznosu po članu Općinskog vijeća, tako da ukupna godišnja neto naknada ne može biti veća od 6.000,00 kn.

Naknada predsjedniku Općinskog vijeća može se odrediti u uvećanom iznosu za najviše 50%, a potpredsjedniku uvećana najviše za 30%.

Članovi Općinskog vijeća ima pravo na opravdani neplaćeni izostanak s posla radi sudjelovanja u radu Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela, sukladno sporazumu s poslodavcem.

Članovi Općinskog vijeća imaju pravo uvida u registar birača za vrijeme dok obavljaju dužnost.

Članovi Općinskog vijeća nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi.

Ostala prava i dužnosti članova Općinskog vijeća utvrđuju se zakonom, Statuom Općine i Poslovnikom Općinskog vijeća.

Članak 33.

Članu Općinskog vijeća prestaje mandat prije isteka vremena na koji je izabran:

 1. danom dostave pisane ostavke sukladno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom postupku, koja treba biti zaprimljena najkasnije

3 dana prije zakazanog održavanja sjednice Općinskog vijeća te ovjerena kod javnog bilježnika najranije 8 dana prije podnošenja iste, u suprotnom ne proizvodi pravni učinak,

 1. danom pravomoćnosti sudske odluke kojom je potpuno lišen poslovne sposobnosti,
 2. danom pravomoćnosti sudske presude kojom je osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od 6 mjeseci,
 3. danom prestanka prebivališta na području Općine Orle,
 4. danom prestanka hrvatskog državljanstva sukladno odredbama zakona kojimse uređuje hrvatsko državljanstvo,
 5. smrću.

 

Članu Općinskog vijeća kojem prestane hrvatsko državljanstvo, a koji je državljanin države članice Europske Unije, mandat ne prestaje na temelju stavka 1.točke 5. ovoga članka.

Članak 34.

Osoba koja obnaša neku od nespojivih dužnosti propisanih zakonom može se kandidirati za člana Općinskog vijeća, a ukoliko bude izabrana, do dana konstituiranja dužna je o obnašanju nespojive dužnosti, odnosno prihvaćanju dužnosti člana Općinskog vijeća obavijestiti Jedinstveni upravni odjel.

Član Općinskog vijeća koji za vrijeme trajanja mandata prihvati obnašanje nespojive dužnosti dužan je o tome obavijestiti predsjednika Općinskog vijeća u rokuod 8 dana od prihvaćanja dužnosti, a mandat mu počinje mirovati protekom toga roka.

Članu Općinskog vijeća koji ne dostavi obavijest iz stavaka 1. i 2. ovoga članka mandat miruje po sili zakona.

Po prestanku obnašanja nespojive dužnosti član Općinskog vijeća nastavlja s obnašanjem dužnosti na temelju prestanka mirovanja mandata, ako podnese pisani zahtjev predsjedniku Općinskog vijeća u roku od 8 dana od prestanka obnašanja nespojive dužnosti, a mirovanje mandata prestat će osmog dana od dana podnošenja pisanog zahtjeva, u protivnom će se smatrati da mu mandat miruje iz osobnih razloga.

Član Općinskog vijeća ima pravo tijekom trajanja mandata staviti svoj mandatu mirovanje iz osobnih razloga, podnošenjem pisanog zahtjeva predsjedniku Općinskog vijeća, mirovanje mandata počinje teći od dana dostave pisanog zahtjeva sukladno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom postupku, a ne može trajati kraće od šest mjeseci. Član Općinskog vijeća nastavlja s obnašanjem dužnosti na temelju prestanka mirovanja mandata, osmog dana od dostave obavijesti predsjedniku Općinskog vijeća.

Člana Općinskog vijeća kojem mandat miruje ili mu je mandat prestao po sili zakona, za vrijeme mirovanja mandata zamjenjuje zamjenik koji ima pravo sudjelovanja i odlučivanja na sjednicama Općinskog vijeća.

Nastavljanje s obnašanjem dužnosti člana Općinskog vijeća na temelju prestanka mirovanja mandata može se tražiti samo jedanput u tijeku trajanja mandata.

Članak 35.

Članovi Općinskog vijeća imaju prava i dužnosti:

– sudjelovati na sjednicama Općinskog vijeća

– raspravljati i glasovati o svakom pitanju koje je na dnevnom redu sjednice,

– predlagati Općinskom vijeću donošenje akata, podnositi prijedloge akata i podnositi amandmane na prijedloge akata,

– postavljati pitanja iz djelokruga rada Općinskog vijeća,

– postavljati pitanja Općinskom načelniku,

– sudjelovati na sjednicama radnih tijela Općinskog vijeća i na njima raspravljati,a u radnim tijelima kojih je član i glasovati,

– tražiti i dobiti podatke, potrebne za obavljanje dužnosti člana Općinskog vijećaod tijela Općine te u vezi s tim koristiti njihove stručne i tehničke usluge,

– uvida u registar birača za vrijeme dok obavljaju dužnost.

 

Članak 36.

Član Općinskog vijeća ne može biti kazneno gonjen niti odgovoran na bilokoji drugi način, zbog glasovanja, izjava ili iznesenih mišljenja i stavova na sjednicama Općinskog vijeća.

Član Općinskog vijeća dužan je čuvati tajnost podataka, koji su kao tajni određeni u skladu s posebnim propisima, a za koje sazna za vrijeme obnašanja dužnosti člana Općinskog vijeća.

 

 Članak 37.

Poslovnikom Općinskog vijeća detaljnije se uređuje način konstituiranja, sazivanja, rad i tijek sjednice, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti članova Općinskog vijeća, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća, djelokrug, sastav i način rada radnih tijela, način i postupak donošenja akata Općinskog vijeća, postupak izbora i razrješenja, sudjelovanje građanana sjednicama te druga pitanja od značaja za rad Općinskog vijeća. Općinsko vijeće može posebnom odlukom urediti načela i standarde dobrog ponašanja predsjednika, potpredsjednika i članova Općinskog vijeća, te predsjednika i članova radnih tijela Općinskog vijeća u obavljanju njihovih dužnosti.

 

RADNA TIJELA OPĆINSKOG VIJEĆA

 

Članak 38.

Stalna radna tijela Općinskog vijeća su:

 1. Mandatno povjerenstvo.
 2. Odbor za izbor i imenovanja,
 3. Odbor za Statut i Poslovnik ,
 4. Odbor za financije i proračun,
 5. Odbor za poljoprivredu, vodoprivredu i gospodarski razvoj,
 6. Odbor za komunalne djelatnosti, zaštitu okoliša i prostorno uređenje,
 7. Odbor za prosvjetu, kulturu, znanost i sport,
 8. Odbor za predstavke i žalbe,
 9. Odbor za procjenu šteta.

 

Članak 39.

Mandatno povjerenstvo:

– na konstituirajućoj sjednici obavještava Općinsko vijeće o provedenim izborima za Općinsko vijeće i imenima izabranih članova Općinskog vijeća,

– obavještava Općinsko vijeće o podnesenim ostavkama na dužnost člana Općinskog vijeća, te o zamjenicima članova koji umjesto njih počinju obnašati dužnost člana Općinskog vijeća,

– obavještava Općinsko vijeće o mirovanju mandata članova Općinskog vijeća i o zamjenicima članova koji umjesto njih počinju obnašati dužnost člana Općinskog vijeća,

– obavještava Općinsko vijeće o prestanku mirovanja mandata člana Općinskog vijeća,

– obavještava Općinsko vijeće o prestanku mandata kada se ispune zakonom predviđeni uvjeti i obavještava Općinsko vijeće da su ispunjeni zakonski uvjeti za početak mandata zamjeniku vijećnika.

Mandatno povjerenstvo ima predsjednika i četiri člana koji se biraju iz sastava Općinskog vijeća.

 

Članak 40.

Odbor za izbor i imenovanja predlaže:

– izbor i razrješenje predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća,

– izbor i razrješenje članova radnih tijela Općinskog vijeća,

– imenovanje i razrješenje i drugih osoba određenih ovim Statutom i drugim propisima,

– odluku o naknadi članova Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela,

Odbor za izbor i imenovanja ima predsjednika i četiri člana koji se biraju iz sastava članova Općinskog vijeća.

 

Članak 41.

Odbor za Statut i Poslovnik:

– predlaže Statut Općine i Poslovnik Općinskog vijeća,

– predlaže pokretanje postupka za izmjenu i dopunu Statuta odnosno Poslovnika Općinskog vijeća,

– razmatra prijedloge odluka i drugih općih akata koje donosi Općinsko vijeće u pogledu njihove usklađenosti s Ustavom, zakonom i drugim propisima i o tome daje mišljenje i prijedloge Općinskom vijeću,

– utvrđuje pročišćene tekstove odluka i drugih akata,

– obavlja i druge poslove koje mu povjeri Općinsko vijeće.

 

Članak 42.

Odbor za financije i proračun razmatra:

– pitanja financiranja Općine,

– prijedloge akata koji se odnose na poreze, doprinose i naknade,

– prijedlog proračuna i njegovih izmjena i dopuna te prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna,

– prijedlog odluke o privremenom financiranju Općine,

– obavlja i druge poslove koje mu povjeri Općinsko vijeće.

Članak 43.

Odbor za poljoprivredu, vodoprivredu i gospodarski razvoj:

– daje inicijative i razmatra prijedloge za razvoj sela, poljoprivrede, poljoprivrednog i obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva,

– razmatra prijedloge akata iz oblasti poljoprivrede koje donosi Općinsko vijeće,

– razmatra pitanja iz oblasti vodoprivrede,

– daje inicijative i prijedloge za razvoj obrtništva, malog gospodarstva i poduzetništva,

– obavlja i druge poslove koje mu povjeri Općinsko vijeće.

Članak 44.

Odbor za komunalne djelatnosti, zaštitu okoliša i prostorno uređenje:

– daje inicijative, predlaže rješenja i razmatra prijedloge akata iz oblasti komunalnih djelatnosti, zaštite prirode i okoliša, uređenja naselja, i stanovanja,

– daje prijedloge za imenovanje ulica i naselja,

– daje prijedloge za uređenje okoliša,

– razmatra pitanja i prijedloge akata iz oblasti prostornog uređenja

– obavlja i druge poslove koje mu povjeri Općinsko vijeće.

Članak 45.

Odbor za prosvjetu, kulturu, znanost i sport:

– daje inicijative i prijedloge za unapređenje kulture, tjelesne i tehničke kulture isporta,

– razmatra pitanja koja se odnose na odgoj, osnovno obrazovanje i znanost,

– predlaže program za obilježavanje obljetnica u području kulture i sporta,

– predlaže program obilježavanja dana Općine, razmatra i utvrđuje prijedloge za dodjelu javnih priznanja Općine,

– daje prijedloge za pripremu i objavljivanje autorskih djela (pisanih, glazbenih,djela likovne umjetnosti i drugo) od interesa za Općinu,

– obavlja i druge poslove koje mu povjeri Općinsko vijeće.

Članak 46.

Odbor za predstavke i žalbe:

– razmatra i daje prijedloge za rješavanje predstavki i žalbi koje se odnose na rad tijela Općine i drugih tijela,

– razmatra predstavke i žalbe koje se odnose na povredu i kršenje propisa u ostvarivanju prava fizičkih i pravnih osoba, upućuje ih nadležnom tijelu na rješavanje i o tome obavještava podnositelja predstavke.

 

Članak 47.

Odbor za procjenu šteta:

– razmatra zahtjeve fizičkih i pravnih osoba i vrši procjenu šteta na poljoprivrednim i drugim zemljištima i objektima, te daje prijedloge za naknadu štete.

 

Članak 48.

Odbori iz članka 41., 42., 43., 44., 45. i 46. ovog Statuta imaju predsjednika i dva člana.

Predsjednike Odbora Općinsko vijeće bira iz sastava Općinskog vijeća, a članove Odbora Općinsko vijeće može birati iz sastava Općinskog vijeća, članova udruga, predstavnika ustanova i osoba koje svojim radom i stručnošću mogu pridonijeti kvalitetnijem radu Odbora.

Članak 49.

Općinsko vijeće može uz radna tijela osnovana ovim Statutom, osnivati druga stalna i povremena radna tijela radi proučavanja i razmatranja pitanja iz djelokruga

Općinskog vijeća, pripreme prijedloga odluka i drugih akata, davanja mišljenja i prijedloga u svezi pitanja koja su na dnevnom redu sjednice Općinskog vijeća.

Sastav, broj članova, djelokrug i način rada radnih tijela utvrđuje Općinsko vijeće posebnim odlukama.

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Članak 50.

Općinski načelnik zastupa Općinu i nositelj je izvršne vlasti Općine.

Mandat Općinskog načelnika  traje četiri godine.

Mandat Općinskog načelnika  počinje prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora, odnosno iznimno danom podnošenja ostavke na nespojivu dužnost ako je ista podnesena unutar roka od 8 dana od dana proglašenja konačnih rezultata izbora. Mandat Općinskog načelnika  traje do prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora novoga Općinskog načelnika, odnosno iznimno, do stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju Općinskog vijeća i razrješenju Općinskog načelnika.

Osoba koja obnaša nespojivu dužnost propisanu odredbama zakona može se kandidirati za Općinskog načelnika, a ako bude izabrana, mora podnijeti ostavku na nespojivu dužnost u roku od 8 dana od dana koji slijedi danu proglašenja konačnih rezultata izbora.

Općinski načelnik  koji za vrijeme obnašanja dužnosti prihvati nespojivu dužnost, mora podnijeti ostavku u roku od 8 dana od prihvaćanja nespojive dužnosti.

Ukoliko ne podnese ostavku sukladno stavcima 5. i 6. ovog članka, prestaje im mandat po sili zakona.

Općinskom načelniku,  u slučaju da je izabran u Općinsko vijeće, mandat u predstavničkom tijelu miruje po sili zakona.

Članak 51.

Općinski načelnik je odgovoran za ustavnost i zakonitost obavljanja poslova koji su u njegovom djelokrugu i za ustavnost i zakonitost akata upravnih tijela Općine.

U obavljaju izvršne vlasti Općinski načelnik:

– priprema prijedloge općih akata,

– izvršava i osigurava izvršavanje općih akata Općinskog vijeća,

– predlaže Općinskom vijeću donošenje proračuna i odluke o izvršavanju Proračuna, s time da podneseni prijedlog proračuna može povući i nakon glasanja o amandmanima, a prije glasanja o proračunu u cjelini,

– dostavlja proračun i projekcije, odluku o izvršavanju Proračuna te izmjene i dopune Proračuna Ministarstvu financija,

– izvještava Općinsko vijeće o preraspodjelama proračunskih sredstava,

– donosi odluku o korištenju proračunske zalihe,

– podnosi Općinskom vijeću na donošenje godišnji izvještaj o izvršenju proračuna do 1. lipnja tekuće godine za prethodnu godinu, te polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna do 15. rujna tekuće godine

– podnosi Općinskom vijeću polugodišnje izvješće o svom radu i to do 31.ožujka tekuće godine za razdoblje srpanj-prosinac prethodne godine i do 15.rujna za razdoblje siječanj-lipanj tekuće godine.

– podnosi Općinskom vijeću izvješće o izvršenju programa građenja komunalne infrastrukture i izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture za prethodnu kalendarsku godinu istodobno s izvješćem o izvršenju Proračuna;

– upravlja nekretninama i pokretninama u vlasništvu Općine u skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim aktima Općinskog vijeća kao i o njezinim prihodima i rashodima,

– odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina Općine i drugom raspolaganju imovinom, visini pojedinačne vrijednosti do najviše 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, odnosno raspolaganju ostalom imovinom, a ako je taj iznos manji od 70.000,00 kuna, tada može odlučivati najviše do iznosa 70.000,00 kuna, s tim da stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina te raspolaganje ostalom imovinom mora biti planirano u proračunu i provedeno u skladu sa zakonom,

– provodi postupak natječaja i donosi odluku o najpovoljnijoj ponudi za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine u skladu s posebnom odluku

Općinskog vijeća o poslovnim prostorima;

– odlučuje o izboru banke za polaganje novčanih sredstava,

– upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu proračuna Općine,

– odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje pravnim osobama koje je osnovala Općina ili koje su u većinskom vlasništvu Općine,

– predlaže Općinskom vijeću kupnju dionica ili udjela u trgovačkom društvu, kao i prodaju dionica,

– daje prethodnu suglasnost za stjecanje imovine bez naknade,

– sklapa ugovor o zaduživanju,

– donosi pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela,

– imenuje i razrješava pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela,

– imenuje i razrješava unutarnjeg revizora i upravitelja vlastitog pogona

– utvrđuje plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel,

– usmjerava djelovanje Jedinstvenog upravnog odjela Općine u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, odnosno poslova državne uprave, ako su preneseni na Općinu,

– nadzire rad Jedinstvenog upravnog odjela Općine u samoupravnom djelokrugu i poslovima državne uprave prenijetim na Općinu,

– imenuje i razrješuje predstavnike Općine Orle u tijelima javnih ustanova, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba kojima je osnivač Općina Orle, osim ako posebnim zakonom nije drugačije određeno. Odluku o imenovanju i razrješenju Općinski načelnik je dužan dostaviti predstavničkom tijelu u roku od 8 dana od donošenja i objaviti u prvom broju Službenog glasnika Općine Orle koji slijedi nakon donošenja te Odluke,

– predlaže izradu prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune na temelju obrazloženih prijedloga fizičkih i pravnih osoba te razmatra i utvrđuje konačni prijedlog prostornog plana,

– predlaže program razvoja Općine,

– daje mišljenje o prijedlozima koje podnose drugi ovlašteni predlagatelji,

– rješava zamolbe fizičkih i pravnih osoba za pomoć i druge zamolbe u skladu s odlukama i drugim općim aktima Općinskog vijeća,

– sklapa pravne poslove

– donosi plan javne nabave i daje inicijativu za pokretanje postupka javne nabave

– donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanja natječaja za obavljanje komunalnih djelatnosti,

– pokreće postupak davanja koncesije,

– daje prethodnu suglasnost na izmjenu cijena komunalnih usluga,

– donosi godišnji program mjera za zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti za područje Općine, na prijedlog Zavoda za javno zdravstvo Zagrebačke  županije,

– donosi odluku o isplati naknade štete od elementarnih nepogoda na temelju provedenog postupka za utvrđivanje naknade štete,

– organizira zaštitu od požara na području Općine i vodi brigu o uspješnom provođenju i poduzimanju mjera za unapređenje zaštite od požara,

– organizira civilnu zaštitu, određuje operativne snaga i pravne osobe od interesa za zaštitu i spašavanje na području Općine Orle i predlaže Općinskom vijeću akte iz područja zaštite i spašavanja,

– obavlja i druge poslove predviđene ovim Statutom i drugim propisima.

Članak 52.

Općinsko vijeće može od Općinskog načelnika tražiti izvješće o pojedinim pitanjima iz njegovog djelokruga.

Općinski načelnik podnosi izvješće po zahtjevu iz stavka 1. ovog članka u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva. Ako jedan zahtjev sadrži veći broj različitih pitanja, rok za podnošenje izvješća iznosi 60 dana od dana primitka zahtjeva.

Članak 53.

Općinski načelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine ima pravo obustaviti od primjene opći akt Općinskog vijeća, ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis u roku od 8 dana od donošenja općeg akta odlukom o obustavi.

Općinski načelnik ima pravo zatražiti od Općinskog vijeća da u roku od 8 dana od donošenja odluke o obustavi otkloni uočene nedostatke u općem aktu.

Ako Općinsko vijeće ne otkloni uočene nedostatke iz stavka 2. ovoga članka, Općinski načelnik dužan je bez odgode o tome obavijestiti nadležno tijelo državne uprave u čijem je djelokrugu opći akt.

Članak 54.

Općinskog načelnika u slučaju duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti u obavljanju svoje dužnosti, zamijenit će privremeni zamjenik kojeg imenuje Općinski načelnik iz sastava Općinskog vijeća.

Smatra se da je Općinski načelnik duže odsutan ili spriječen obavljati svoju dužnost ako duže od 30 dana nije prisutan u prostorijama Općine a pritom dužnosnicima i zaposlenicima Općine nije neposredno dostupan na drugom mjestu radi dogovora oobavljanju poslova, donošenja odluka, potpisivanja akata i sl.

Zamjenik koji obnaša dužnost Općinskog načelnika, iznimno je izvršno tijelo u slučajevima propisanim zakonom te ima sva prava i dužnosti Općinskog načelnika.

Članak 55.

Općinski načelnik  odlučuje hoće li dužnost na koju je izabran obavljati profesionalno ili volonterski te je u roku od 8 dana od dana stupanja na dužnost dužan dostaviti pisanu obavijest Jedinstvenom upravnom odjelu o tome nakoji način će obnašati dužnost, u protivnom, za osobu koja nije postupila na prethodni način smatra se da dužnost obavlja volonterski.

Općinski načelnik može promijeniti način obavljanja dužnosti u tijeku mandata, dostavom pisane obavijesti o promjeni načina obavljanja dužnosti Jedinstvenom upravnom odjelu.

Osobe koje dužnost obavljaju volonterski ne mogu promijeniti način obavljanja dužnosti u godini održavanja redovnih lokalnih izbora.

Novi način obavljanja dužnosti započinje prvog dana sljedećeg mjeseca nakon dostave obavijesti iz stavka 2. ovoga članka.

Općinski načelnik, za vrijeme profesionalnog obavljanja dužnosti ostvaruju pravo na plaću kao i druga prava iz rada, a vrijeme obavljanja dužnosti uračunava im se u staž osiguranja.

Općinski načelnik  koji dužnost obavlja volonterski, ima pravo na naknadu za rad.

Općinski načelnik koji je dužnost obavljao  profesionalno posljednjih 6 mjeseci prije prestanka obavljanja dužnosti, po prestanku profesionalnog obavljanja dužnosti ostvaruje prava na naknadu plaće i staž osiguranja za vrijeme od 6 mjeseci po prestanku profesionalnog obavljanja dužnosti i to u visini prosječne plaće koja im je isplaćivana za vrijeme posljednjih 6 mjeseci prije prestanka profesionalnog obavljanja dužnosti.

Osobe koje su dužnost obavljale profesionalno manje od 6 mjeseci prije prestanka obavljanja dužnosti, po prestanku profesionalnog obavljanja dužnosti ostvaruju prava na naknadu plaće i staž osiguranja za vrijeme od onoliko mjeseci po prestanku profesionalnog obavljanja dužnosti koliko su dužnost obavljali profesionalno, i to u visini prosječne plaće koja im je isplaćivana za vrijeme prije prestanka profesionalnog obavljanja dužnosti. Osobe koje dužnost nisu obavljale profesionalno nemaju pravo na naknadu po prestanku obavljanja dužnosti.

Naknada iz stavka 6. i 7. ovoga članka isplaćuje se na teret proračuna Općine Orle.

Ostvarivanje prava iz stavka 6. i 7. ovog članka prestaje prije isteka roka na vlastiti zahtjev, zapošljavanjem, umirovljenjem ili izborom na drugu dužnost koju obavlja profesionalno.

Općinskom načelniku  prava na temelju obavljanja dužnosti prestaju danom izbora novoga Općinskog načelnika.

Članak 56.

Općinskom načelniku  mandat prestaje po sili zakona:

 1. danom dostave pisane ostavke sukladno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom postupku,
 2. danom pravomoćnosti sudske odluke o oduzimanju poslovne sposobnosti,
 3. danom pravomoćnosti sudske presude kojom je osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od jednog mjeseca,
 4. danom prestanka prebivališta na području Općine Orle,
 5. danom prestanka državljanstva sukladno odredbama zakona kojim se uređuje hrvatsko državljanstvo,
 6. smrću,
 7. danom stupanja na snagu rješenja Vlade o razrješenju dužnosti,
 8. u roku od 8 dana od prihvaćanja nespojive dužnosti, ukoliko nije podnio ostavku.

Ako Općinskom načelniku nastupom okolnosti iz stavka 1. ovoga članka mandat prestane prije isteka dvije godine mandata, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela će u roku od 8 dana obavijestiti Vladu Republike Hrvatske o prestanku mandata Općinskog načelnika radi raspisivanja prijevremenih izbora za novog Općinskog načelnika.

Općinski načelnik od dana raspisivanja izbora za Općinskog načelnika pa do dana stupanja na dužnost novoga Općinskog načelnika može obavljati samo poslove koji su neophodni za redovito i nesmetano funkcioniranje Općine Orle.

Članak 57.

Općinski načelnik koji je izabran na neposrednim izborima , može se opozvati u skladu s odredbama ovog Statuta i Zakona.

 

UPRAVNA TIJELA

Članak 58.

Poslove iz samoupravnog djelokruga Općine utvrđene zakonom i ovim Statutom te obavljanje poslova državne uprave koji su zakonom prenijeti na Općinu obavlja Jedinstveni upravni odjel.

Ustrojstvo i djelokrug Jedinstvenog upravnog odjela uređuje se posebnom odlukom Općinskog vijeća.

Jedinstvenim upravnim odjelom Općine upravlja pročelnik kojeg na temelju javnog natječaja imenuje Općinski načelnik.

Članak 59.

Upravne, stručne i ostale poslove u Jedinstvenom upravnom odjelu obavljaju službenici i namještenici.

Službenici obavljaju upravne i stručne poslove iz djelokruga tijela u kojima rade, a namještenici obavljaju prateće i pomoćne poslove.

Općina je dužna osigurati obavljanje upravnih i stručnih poslova iz stavka 1. i 2. ovoga članka u okviru Jedinstvenog upravnog odjela.

Članak 60.

 

Jedinstveni upravni odjel neposredno izvršava i nadzire provođenje općih i pojedinačnih akata tijela Općine, te u slučaju neprovođenja općeg akta poduzima propisane mjere.

Članak 61.

Jedinstveni upravni odjel samostalan je u okviru svog djelokruga, a za zakonito i pravovremeno obavljanje poslova iz svoje nadležnosti odgovoran je Općinskom načelniku.

Sredstva za rad Jedinstvenog upravnog odjela osiguravaju se u Proračunu Općine i iz drugih prihoda u skladu sa zakonom.

 

JAVNE SLUŽBE

Članak 62.

Općina u okviru samoupravnog djelokruga osigurava obavljanje djelatnosti kojima se zadovoljavaju svakodnevne potrebe građana na području komunalnih, društvenih i drugih djelatnosti za koje je zakonom utvrđeno da se obavljaju kao javna služba.

Općina osigurava obavljanje djelatnosti iz stavka 1. ovog članka osnivanjem trgovačkih društava, javnih ustanova, drugih pravnih osoba i vlastitih pogona.

Obavljanje određenih djelatnosti Općina može povjeriti drugim pravnim i fizičkim osobama temeljem ugovora o koncesiji, odnosno ugovora o povjeravanju poslova.

 

VII. MJESNA SAMOUPRAVA

Članak 63.

Općina može osnivati mjesne odbore kao oblik neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana.

 

Inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesnog odbora mogu dati građani i članovi Općinskog vijeća.

 

VIII. IMOVINA I FINANCIRANJE OPĆINE

 

Članak 64.

Sve pokretne i nepokretne stvari te imovinska prava koja pripadaju Općini čine imovinu Općine.

Članak 65.

Imovinom Općine upravljaju Općinski načelnik i Općinsko vijeće u skladu s odredbama ovog Statuta pažnjom dobrog domaćina.

Općinski načelnik u postupku upravljanja imovinom Općine donosi pojedinačne akte glede upravljanja imovinom, na temelju općeg akta Općinskog vijeća o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine.

Članak 66.

Općina ima prihode kojima u okviru svog samoupravnog djelokruga slobodno raspolaže.

Prihodi Općine su:

– Općinski porezi naknade, doprinosi i pristojbe, u skladu sa zakonom i posebnim odlukama Općinskog vijeća,

– prihodi od stvari i imovinskih prava u vlasništvu Općine,

– prihodi od trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u vlasništvu Općine odnosno u kojima Općina ima udjele ili dionice,

– prihodi od naknada za koncesije,

– novčane kazne i oduzeta imovinska korist za prekršaje koje propiše Općina u skladu sa zakonom,

– udio u zajedničkom porezu,

– sredstva pomoći Republike Hrvatske predviđene u Državnom proračunu,

– sredstva pomoći i dotacije predviđena u Proračunu Zagrebačke županije,

– drugi prihodi određeni zakonom.

 

Svi prihodi i primici, te rashodi i izdaci Općine iskazuju se u Proračunu Općine.

Svi prihodi i primici Proračuna Općine moraju biti raspoređeni u proračunu po ekonomskoj klasifikaciji i iskazani po izvorima iz kojih potječu.

Svi rashodi i izdaci proračuna moraju biti raspoređeni u Proračunu prema proračunskim klasifikacijama te uravnoteženi s prihodima i primicima.

Članak 67.

Općina je dužna javno objaviti informacije o trošenju proračunskih sredstava na svojim mrežnim stranicama tako da te informacije budu lako dostupne i pretražive.

 

Objava informacija iz stavka 1. ovoga članka obavlja se u skladu s odredbama zakona kojim se uređuje planiranje, izrada, donošenje i izvršavanje proračuna  te uputa i drugih akata Ministarstva financija.

Članak 68.

Temeljni financijski akt Općine je proračun.

Proračun Općine i odluka o izvršenju proračuna donosi se za proračunsku godinu i vrijedi za godinu za koju je donesen.

Proračunska godina je razdoblje od dvanaest mjeseci koja počinje 1. siječnja, a završava 31. prosinca.

Članak 69.

 

Ako Općinsko vijeće ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa Jedinstvenog upravnog odjela u skladu s posebnim zakonom.

Odluku o privremenom financiranju iz stavka 1. ovog članka donosi do 31. prosinca Općinsko vijeće u skladu s  posebnim zakonom na prijedlog Općinskog načelnika ili Povjerenika Vlade Republike Hrvatske.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a Općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja Povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi Općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, Općinski načelnik predlaže Povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika.

Ako se do 31. ožujka ne donese proračun Povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.

Odluka o financiranju nužnih rashoda i izdataka iz stavka 3., 4. i 5 ovoga članka sadržajno odgovara odluci o privremenom financiranju propisanoj posebnim zakonom, ali razmjerno za razdoblje za koje se donosi.

Članak 70.

 

Ako do isteka roka privremenog financiranja nije donesen proračun u Općini u kojoj je općinski načelnik koji nema zamjenika onemogućen u obavljanju svoje dužnosti, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi Općinsko vijeće na prijedlog privremenog zamjenika Općinskog načelnika.

Članak 71.

Kada je u općini konstituirano novoizabrano Općinsko vijeće nakon provedenih prijevremenih izbora, do donošenja proračuna financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi Općinski načelnik.

Članak 72.

Kada u postupku nadzora zakonitosti općeg akta nadležno tijelo državne uprave donese odluku o obustavi proračuna, odnosno o potvrdi odluke Općinskog načelnika o obustavi proračuna, za vrijeme trajanja obustave proračuna financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

 

Ako Visoki upravni sud Republike Hrvatske u postupku ocjene zakonitosti općeg akta ukine proračun Općine, Općinsko vijeće dužno je donijeti proračun u roku od 45 dana od objave presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske u „Narodnim novinama“. Do donošenja proračuna financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi Općinski načelnik.

Članak 73.

Ukupno materijalni i financijsko poslovanje Općine nadzire Općinsko vijeće.

Ministarstvo financija, odnosno drugo zakonom određeno tijelo, nadzire zakonitost materijalnog i financijskog poslovanja općine.

 

 

IX. AKTI OPĆINE

Članak 74.

Općinsko vijeće na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih zakonom i ovimStatutom donosi: Statut, Poslovnik, Proračun, Odluku o izvršavanju proračuna, Odluke i druge opće akte i Zaključke.

 

Općinsko vijeće donosi rješenja i druge pojedinačne akte, kada u skladu sazakonom rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba.

Članak 75.

Općinski načelnik u poslovima iz svog djelokruga donosi: zaključke, rješenja,pravilnike, odluke i druge akte kada je za to ovlašten zakonom ili općim aktom Općinskog vijeća.

Članak 76.

Radna tijela Općinskog vijeća donose zaključke i preporuke.

Članak 77.

Općinski načelnik osigurava izvršenje općih akata iz članka 74. ovog Statuta,na način i u postupku propisanom ovim Statutom, te nadzire zakonitost rada upravnih tijela u obavljanju poslova iz svog samoupravnog djelokruga.

Članak 78.

Jedinstveni upravni odjel Općine u izvršavanju općih akata Općinskog vijeća donosi pojedinačne akte kojima rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba (upravne stvari).

Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovog članka, može se izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu Zagrebačke  županije te pokrenuti upravni spor sukladno odredbama Zakona o upravnim sporovima.

Jedinstveni upravni odjel Općine u obavljanju povjerenih poslova državne uprave rješava u upravnim stvarima u prvom stupnju.

Protiv pojedinačnih akata iz stavka 3. ovog članka, može se izjaviti žalba nadležnom tijelu državne uprave u skladu s posebnim zakonom kojim se uređuje pojedino upravno područje.

Na donošenje pojedinačnih akata shodno se primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom postupku i drugih propisa.

U izvršavanju općih akata Općinskog vijeća pojedinačne akte donose i pravne osobe kojima je odlukom Općinskog vijeća, u skladu sa zakonom povjereno obavljanje javnih ovlasti u poslovima iz samoupravnog djelokruga Općine.

Članak 79.

Protiv pojedinačnih akata Općinskog vijeća i Općinskog načelnika kojima se rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba, ako posebnim zakonom nije drugačije propisano, ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

Članak 80.

Nadzor nad zakonitošću općih akata Općinskog vijeća u njegovom samoupravnom djelokrugu obavlja nadležno tijelo državne uprave u čijem je djelokrugu opći akt.

Nadzor zakonitosti rada predstavničkog tijela obavlja tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.

Članak 81.

Detaljnije odredbe o aktima Općine i postupku donošenja akata utvrđuju se Poslovnikom Općinskog vijeća.

Članak 82.

Opći akti se prije stupanja na snagu objavljuju se u “Glasniku Zagrebačke županije”.

Opći akti stupaju na snagu osmog dana od dana objave, osim ako nije zbog osobito opravdanih razloga, općim aktom propisano da opći akt stupa na snagu prvog dana od dana objave.

Opći akti ne mogu imati povratno djelovanje.

 

 

JAVNOST RADA

Članak 83.

Rad Općinskog vijeća, Općinskog načelnika i Jedinstvenog upravnog odjela Općine je javan.

 

Predstavnici udruga građana, građani i predstavnici medija mogu pratiti rad Općinskog vijeća u skladu s odredbama Poslovnika Općinskog vijeća.

Članak 84.

Javnost rada Općinskog vijeća osigurava se:

– javnim održavanjem sjednica,

– izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja,

– objavljivanjem akata u „Glasniku Zagrebačke županije“ i na web stranicama Općine.

 

Javnost rada Općinskog načelnika osigurava se:

– održavanjem konferencija za medije,

– izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja,

– objavljivanjem akata u „Glasniku Zagrebačke županije“ i na web stranicama Općine.

Javnost rada Jedinstvenog upravnog odjela Općine osigurava se izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja.

 

X. DRŽAVNI NADZOR I ZAŠTITA OPĆINE

Članak 85.

Država radi zaštite ustavnosti i zakonitosti kao i zaštite prava građana obavlja nadzor nad zakonitošću rada i akata tijela Općine.

 

NADZOR ZAKONITOSTI RADA I OPĆIH AKATA

Članak 86.

Nadzor zakonitosti rada Općinskog vijeća obavlja tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.

 

Kada utvrdi nepravilnosti u radu Općinskog vijeća, tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu donijet će odluku kojom će sjednicu općinskog vijeća ili njezin dio proglasiti nezakonitom, a akte donesene na sjednici proglasiti ništavim.

 

Protiv odluke iz stavka 2. ovoga članka nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske.

Članak 87.

Nadzor zakonitosti općih akata koje donosi Općinsko vijeće obavljaju nadležna tijela državne uprave, svako u svojem djelokrugu, sukladno posebnom zakonu.

 

Predsjednik Općinskog vijeća dužan je dostaviti statut, poslovnik, proračun ili drugi opći akt (u daljnjem tekstu: opći akt) nadležnom tijelu državne uprave u čijem je djelokrugu opći akt zajedno sa izvatkom iz zapisnika koji se odnosi na postupak donošenja općeg akta propisan statutom i poslovnikom, u roku od 15 dana od dana donošenja općeg akta.

 

Predsjednik općinskog vijeća dužan je akte iz stavka 2. ovoga članka bez odgode dostaviti općinskom načelniku, gradonačelniku, odnosno županu.

Članak 88.

Kad nadležno tijelo državne uprave ocijeni da su odredbe općeg akta općine,  u suprotnosti s Ustavom i zakonom ili da su u postupku donošenja općeg akta počinjene nepravilnosti, bez odgode će dati uputu Općinskom vijeću  da u roku od 15 dana od primitka upute otkloni uočene nedostatke.

 

Ako Općinsko vijeće ne postupi po uputi nadležnog tijela državne uprave i ne otkloni uočene nedostatke u roku iz stavka 1. ovoga članka, nadležno tijelo državne uprave donosi odluku o obustavi od primjene općeg akta ili pojedinih odredaba općeg akta (u daljnjem tekstu: odluka o obustavi) koja mora biti obrazložena.

 

Odluku o obustavi nadležno tijelo državne uprave dužno je donijeti u roku od 60 dana od isteka roka iz stavka 1. ovoga članka.

 

Odluka o obustavi dostavlja se bez odgode predsjedniku Općinskog vijeća koje je donijelo opći akt i općinskom načelniku.

Odluka o obustavi obvezno se objavljuje u Glasniku Zagrebačke županije.

Članak 89.

Postupajući po odluci Općinskog načelnika, koji ima pravo obustaviti opći akt od primjene ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis, u roku od 30 dana od zaprimanja odluke Općinskog načelnika,  nadležno tijelo državne uprave donijet će:

 1. odluku o potvrdi odluke općinskog načelnika o obustavi ako odluku ocijeni osnovanom,
 2. odluku o ukidanju odluke općinskog načelnika o obustavi ako odluku ocijeni neosnovanom.

 

Odluke iz stavka 1. ovoga članka dostavljaju se bez odgode predsjedniku Općinskog vijeća,  Općinskom načelniku te tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.

Odluke iz stavka 1. ovoga članka obvezno se objavljuju u Glasniku Zagrebačke županije.

Članak 90.

Sva tijela državne uprave u okviru svoga djelokruga utvrđenog posebnim zakonom mogu neposredno provoditi nadzor zakonitosti općih akata koje u samoupravnom djelokrugu donosi Općinsko vijeće i donijeti odluku o obustavi.

 

Odluka o obustavi iz stavka 1. ovoga članka dostavlja se bez odgode predsjedniku Općinskog vijeća  koje je donijelo opći akt, općinskom načelniku te tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.

Odluka o obustavi obvezno se objavljuje u Glasniku Zagrebačke županije.

Postupak nadzora zakonitosti općeg akta iz stavka 1. ovoga članka nadležno tijelo državne uprave može provesti u svakom trenutku po stjecanju saznanja da opći akt ili pojedine odredbe općeg akta nisu suglasne s Ustavom ili zakonom.

Članak 91.

Kada nadležno tijelo državne uprave donese odluku o obustavi, odnosno odluku o potvrdi odluke općinskog načelnika o obustavi, podnijet će Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske zahtjev za ocjenu zakonitosti općeg akta u roku od 30 dana od donošenja odluke o obustavi, odnosno odluke o potvrdi odluke Općinskog načelnika o obustavi.

O podnošenju zahtjeva za ocjenu zakonitosti općeg akta nadležno tijelo državne uprave obavijestit će bez odgode predsjednika Općinskog vijeća koje je donijelo obustavljeni opći akt, Općinskog načelnika, te tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.

Ako nadležno tijelo državne uprave ne podnese Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske zahtjev za ocjenu zakonitosti općeg akta u roku iz stavka 1. ovoga članka, obustava od primjene općeg akta prestaje istekom tog roka.

Članak 92.

 

Kad tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu obustavi od primjene statut Općine ili pojedine odredbe statuta, odnosno kad potvrdi odluku Općinskog načelnika, o obustavi od primjene statuta  ili pojedinih odredaba statuta, predložit će bez odgode Vladi Republike Hrvatske da pokrene postupak za ocjenu suglasnosti statuta Općine s Ustavom i zakonom pred Ustavnim sudom Republike Hrvatske.

Vlada Republike Hrvatske pokrenut će postupak za ocjenu suglasnosti statuta s Ustavom i zakonom pred Ustavnim sudom Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana primitka prijedloga za pokretanjem postupka.

Ukoliko Vlada Republike Hrvatske ne pokrene postupak za ocjenu suglasnosti statuta s Ustavom i zakonom pred Ustavnim sudom Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana primitka prijedloga za pokretanje postupka, prestaje obustava od primjene općeg akta.

 

NADZOR NAD OBAVLJANJEM POVJERENIH POSLOVA DRŽAVNE UPRAVE

Članak 93.

Nadležno tijelo državne uprave u upravnom nadzoru nad obavljanjem povjerenih poslova državne uprave može Jedinstvenom upravnom odjelu davati opće i pojedinačne upute te poduzimati mjere i radnje utvrđene zakonom kojim se uređuje sustav državne uprave.

 

RASPUŠTANJE OPĆINSKOG VIJEĆA  I ZAŠTITA PRAVA NA LOKALNUSAMOUPRAVU

Članak 94.

Na prijedlog tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu Vlada Republike Hrvatske raspustit će Općinsko vijeće:

 

 1. ako donese odluku ili drugi akt kojim ugrožava suverenitet i teritorijalnu cjelovitost Republike Hrvatske,

 

 1. ako učestalo donosi opće akte suprotne Ustavu, zakonu ili drugom propisu ili zbog učestalih, težih povreda zakona i drugih propisa,

 

 1. ako iz bilo kojih razloga trajno ostane bez broja članova potrebnog za rad i donošenje odluka,

 

 1. ako ne može donositi odluke iz svog djelokruga dulje od 3 mjeseca,

 

 1. ako ne raspiše referendum na prijedlog birača kada je utvrđeno da je dopušteni prijedlog podnesen od dovoljnog broja birača, u skladu s odredbama ovoga Zakona i zakona kojim se uređuje raspisivanje referenduma,

 

 1. ako ne raspiše referendum za opoziv ,

 

 1. ako u tekućoj godini ne donese proračun za sljedeću godinu niti odluku o privremenom financiranju te ako ne donese proračun do isteka roka privremenog financiranja, osim u slučaju kada Općinski načelnik ne predloži proračun općinskom vijeću ili povuče prijedlog prije glasovanja o proračunu o cjelini te ne predloži novi prijedlog proračuna u roku koji omogućuje njegovo donošenje, Vlada će na prijedlog tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu razriješiti Općinskog načelnika.

 

 1. ako ne donese proračun u roku od 45 dana od objave presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske kojom je proračun ukinut u postupku ocjene zakonitosti općeg akta, osim u slučaju

kada Općinski načelnik ne predloži proračun općinskom vijeću ili povuče prijedlog prije glasovanja o proračunu o cjelini te ne predloži novi prijedlog proračuna u roku koji omogućuje njegovo donošenje, Vlada će na prijedlog tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu razriješiti Općinskog načelnika

Članak 95.

Rješenje Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju Općinskog vijeća stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

 

Protiv rješenja Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju predsjednik raspuštenoga Općinskog vijeća može podnijeti tužbu Viskom upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 8 dana od objave rješenja.

Postupak rješavanja o tužbi protiv rješenja Vlade Republike Hrvatske je hitne naravi.

Visoki upravni sud Republike Hrvatske odlučit će o tužbi u roku od 30 dana od primitka te presudu bez odgađanja dostaviti Vladi Republike Hrvatske i predsjedniku raspuštenoga Općinskog vijeća.

Odluka Visokog upravnog suda objavljuje se u »Narodnim novinama«.

Ako je tužba odbačena ili odbijena, Vlada će raspisati prijevremene izbore za Općinsko vijeće u roku od 90 dana od dana objave odluke Visokog upravnog suda Republike Hrvatske u »Narodnim novinama«.

 

ISTOVREMENO RASPUŠTANJE OPĆINSKOG VIJEĆA I RAZRJEŠENJE OPĆINSKOG NAČELNIKA

Članak 96.

Na prijedlog tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu Vlada Republike Hrvatske istovremeno će raspustiti Općinsko vijeće  i razriješiti Općinskog načelnika;

 

– ako Općinsko vijeće ne raspiše referendum za opoziv Općinskog načelnika kada to predloži 20% ukupnog broja birača u Općini

 

– ako Općinsko vijeće nakon održanih prijevremenih izbora ne donese proračun u roku od 45 dana od dana kada ga je novoizabrani Općinski načelnik predložio

Članak 97.

U slučaju kada su istovremeno raspušteni Općinsko vijeće i razriješen Općinski načelnik,  Vlada Republike Hrvatske imenovat će povjerenika Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti Općinskog vijeća i Općinskog načelnika i raspisati prijevremene izbore sukladno posebnom zakonu.

Članak 98.

Rješenje Vlade Republike Hrvatske o istovremenom raspuštanju Općinskog vijeća i razrješenju Općinskog načelnika, stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Protiv rješenja Vlade Republike Hrvatske iz stavka 1. ovoga članka predsjednik Općinskog vijeća  i razriješeni Općinski načelnik mogu podnijeti tužbu Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 8 dana od objave rješenja.

Postupak rješavanja o tužbi protiv rješenja Vlade Republike Hrvatske je hitne naravi.

Visoki upravni sud Republike Hrvatske odlučit će o tužbi u roku od 30 dana od primitka te svoju odluku bez odgađanja dostaviti Vladi Republike Hrvatske, predsjedniku Općinskog vijeća i razriješenom Općinskom načelniku.

Odluka Visokog upravnog suda Republike Hrvatske objavljuje se u »Narodnim novinama«.

Ako je tužba odbačena ili odbijena, Vlada će raspisati prijevremene izbore za Općinsko vijeće  i Općinskog načelnika, u roku od 90 dana od dana objave odluke Visokog upravnog suda Republike Hrvatske u ‘Narodnim novinama’.

 

POVJERENICI VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 99.

Vlada Republike Hrvatske imenovat će povjerenika Vlade u Općini;

 

 1. kada raspusti općinsko vijeće
 2. kada se u Općini ne održe, u skladu sa zakonom, izbori za novo Općinsko vijeće,
 3. kada se Općinsko vijeće ne konstituira sukladno odredbama posebnog zakona,
 4. kada prestane mandat općinskom načelnikutemeljem provedenog referenduma za opoziv,
 5. kada prije isteka mandata prestane mandat općinskom načelniku koji nema zamjenika,
 6. kada istovremeno raspusti Općinsko vijeće i razriješi Općinskog načelnika, gradonačelnika.

Povjerenik je dužan osigurati ostvarivanje prava i obveza građana i pravnih osoba u Općini do uspostave njezinih tijela.

Rješenje o imenovanju povjerenika stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu predložit će Vladi Republike Hrvatske imenovanje, odnosno razrješenje povjerenika Vlade kada se za to ispune uvjeti propisani ovim Zakonom.

Za povjerenika Vlade u pravilu može biti imenovan rukovodeći službenik  Općine  koji ispunjava sljedeće uvjete:

– ima završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij,

– protiv kojeg se ne vodi kazneni postupak niti je osuđivan za kaznena djela za koja se postupak pokreće po službenoj dužnosti.

Vlada Republike Hrvatske razriješit će dužnosti povjerenika prije isteka vremena na koje je imenovan:

– ako to sam zatraži,

– ako nastupe okolnosti zbog kojih više ne ispunjava uvjete za izbor iz stavka 2. podstavka 2. ovoga članka,

– ako ne obavlja dužnost sukladno ovom Zakonu.

Povjerenik je u svom radu samostalan i odgovoran Vladi Republike Hrvatske.

Članak 100.

Povjerenik može:

– donositi ili mijenjati opće akte Općine osim proračuna, samo ako je to potrebno radi provedbe zakona ili drugog propisa ili usklađivanja sa zakonom ili drugim propisom,

 

– raspolagati imovinom Općine samo ako je to nužno radi izvršenja ranije preuzetih obveza ili dovršenja ranije započetih poslova,

 

– donositi odluke o imenovanjima samo kada je to nužno radi osiguranja nesmetanog rada upravnih tijela Općine i pravnih osoba kojih je osnivač ili vlasnik Općina, u kojem slučaju je ovlašten imenovati vršitelje dužnosti,

 

– zaključivati ugovore značajnije vrijednosti samo ako bi nezaključivanje ugovora prouzročilo znatnu materijalnu štetu, odnosno ako je zaključivanje ugovora nužno radi provedbe zakona ili izvršenja ranije preuzetih obveza ili dovršenja ranije započetih poslova.

 

Povjerenik je u svojem postupanju dužan procijeniti nužnost i opravdanost poduzimanja određenih radnji te njihov značaj i utjecaj na Općinu.

 

Povjerenik može  sukladno odredbama zakona Općinskom vijeću predložiti donošenje odluke o privremenom financiranju ako ju Općinsko vijeće nije donijelo.

Članak 101.

Danom konstituiranja Općinskog vijeća prestaje ovlast povjerenika za obavljanje poslova iz djelokruga Općinskog vijeća, a prvim radnim danom koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora Općinskog načelnika, prestaje ovlast povjerenika za obavljanje poslova izvršnog tijela.

 

XI. PRAVA OSOBA IZABRANIH, ODNOSNO IMENOVANIH NA ODREĐENE DUŽNOSTI U OPĆINI

Članak 102.

Općinski načelnik odlučit će hoće li dužnost na koju je izabran obavljati profesionalno.

Općinski načelnik dužan je u roku od 8 dana od dana stupanja na dužnost dostaviti pisanu obavijest Jedinstvenom upravnom tijelu Općine, o tome na koji način će obnašati dužnost.

Ako općinski načelnik nije postupio na način propisan stavkom 2. ovoga članka smatra se da dužnost obavlja volonterski.

Danom stupanja na dužnost osoba iz stavka 1. i 2. ovoga članka smatra se dan početka mandata određen posebnim zakonom.

Općinski načelnik može promijeniti način obavljanja dužnosti u tijeku mandata, dostavom pisane obavijesti o promjeni načina obavljanja dužnosti Jedinstvenom upravnom odjelu.

Ako u obavijesti iz stavka 5. ovoga članka nije naveden dan početka novog načina obavljanja dužnosti, novi način obavljanja dužnosti započinje prvog dana sljedećeg mjeseca nakon dostave te obavijesti.

Osoba koja dužnost obavlja volonterski ne može promijeniti način obavljanja dužnosti u godini održavanja redovnih lokalnih izbora.

Članak 103.

Općinski načelnik koji dužnost obavlja profesionalno, za vrijeme profesionalnog obavljanja dužnosti ostvaruje pravo na plaću kao i druga prava iz rada, a vrijeme obavljanja dužnosti uračunava mu se u staž osiguranja.

 

Općinski načelnik koji  dužnost obavlja volonterski, ima pravo na naknadu za rad.

 

Osnovna mjerila za određivanje plaće, odnosno naknade za rad Općinskog načelnika određuju se posebnim zakonom.

 

Općinski načelnik  kojije dužnost obavljao profesionalno posljednjih 6 mjeseci prije prestanka obavljanja dužnosti, po prestanku profesionalnog obavljanja dužnosti ostvaruje  pravo na naknadu plaće i staž osiguranja za vrijeme od 6 mjeseci po prestanku profesionalnog obavljanja dužnosti i to u visini prosječne plaće koja mu je isplaćivana za vrijeme posljednjih 6 mjeseci prije prestanka profesionalnog obavljanja dužnosti.

 

Općinski načelnik koji je  dužnost obavljao profesionalno manje od 6 mjeseci prije prestanka obavljanja dužnosti, po prestanku profesionalnog obavljanja dužnosti ostvaruje pravo na naknadu plaće i staž osiguranja za vrijeme od onoliko mjeseci po prestanku profesionalnog obavljanja dužnosti koliko je dužnost obavljao profesionalno, i to u visini prosječne plaće koja mu je isplaćivana za vrijeme prije prestanka profesionalnog obavljanja dužnosti.

 

Pravo na naknadu plaće i staž osiguranja iz stavaka 4. i 5. ovoga članka ostvaruje se na vlastiti zahtjev Općinskog načelnika te započinje prvoga dana po prestanku profesionalnog obavljanja dužnosti.

 

Zahtjev iz stavka 6. ovoga članka podnosi se najkasnije posljednjeg dana profesionalnog obavljanja dužnosti.

 

Ako ne podnesu zahtjev u roku iz stavka 7. ovoga članka, Općinski načelnik ne može ostvariti pravo na naknadu plaće i staž osiguranja iz stavaka 4. i 5. ovoga članka.

 

Osobe koje dužnost nisu obavljale profesionalno nemaju pravo na naknadu po prestanku obavljanja dužnosti.

 

Naknada iz stavka 4. i 5. ovoga članka isplaćuje se na teret proračuna općine.

Prije isteka roka iz stavka 4. i 5. ovoga članka ostvarivanje prava prestaje na vlastiti zahtjev, zapošljavanjem, umirovljenjem ili izborom na drugu dužnost koju obavlja profesionalno.

Članak 104.

Po prestanku profesionalnog obnašanja dužnosti Općinski načelnik koji je prije obnašanja dužnosti bio zaposlen na neodređeno vrijeme, ima pravo rasporeda odnosno povratka na rad odgovarajućom primjenom odredaba zakona kojim se uređuju obveze i prava državnih dužnosnika.

Članak 105.

Pročelnik jedinstvenog upravnog ovlašten je za donošenje deklaratornih odluka o početku, načinu te prestanku obnašanja dužnosti općinskog načelnika kao i pojedinačnih rješenja o visini plaće utvrđene sukladno odredbama posebnog zakona.

Članak 106.

Predsjednicima i ostalim izabranim dužnosnicima Općinskog vijeća  prava na temelju obavljanja dužnosti prestaju:

– istekom mandata, osim kada je zakonom drukčije određeno,

– danom donošenja odluke o razrješenju od dužnosti kada ih je Općinsko vijeće razriješilo prije isteka mandata Općinskog vijeća, ako odlukom o razrješenju nije drugačije određeno,

– danom kada Općinsko vijeće utvrdi činjenicu podnošenja ostavke na dužnost, a najkasnije tridesetog dana od dana podnošenja ostavke,

– danom stupanja na snagu odluke o raspuštanju Općinskog vijeća, odnosno odluke o raspisivanju redovnih izbora.

 

Odluka o prestanku ostvarivanja prava na temelju prestanka obavljanja određene dužnosti dostavlja se osobi kojoj je prestala dužnost i službi koja obavlja kadrovske poslove.

Članak 107.

Općinskom načelniku prava na temelju obavljanja dužnosti prestaju danom stupanja na dužnost novoga Općinskog načelnika,odnosno danom stupanja na snagu rješenja o imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti općinskog načelnika.

 

Općinski načelnik, od dana raspisivanja izbora za Općinskog načelnika  pa do dana stupanja na dužnost novoga Općinskog načelnika,  može obavljati samo poslove koji su neophodni za redovito i nesmetano funkcioniranje Općine.

 

 

XII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 108.

Prijedlog za izmjenu i dopunu ili donošenje novog Statuta može podnijeti jedna trećina članova Općinskog vijeća, Općinski načelnik i Odbor za Statut i Poslovnik.

Prijedlog mora biti obrazložen, a podnosi se predsjedniku Općinskog vijeća. Općinsko vijeće, većinom glasova svih članova, odlučuje da li će pristupiti raspravi o predloženoj izmjeni i dopuni Statuta.

Ako se ni nakon ponovljene rasprave ne donese odluka da će se pristupiti raspravi o predloženoj izmjeni i dopuni, isti prijedlog se ne može ponovno staviti nadnevni red Općinskog vijeća, prije isteka roka od šest mjeseci od dana zaključivanja rasprave o prijedlogu.

Ukoliko je potrebno pojedine odredbe Statuta uskladiti sa zakonom, kao i u slučaju kada je promjena organizacijskog karaktera ili se radi o manjim promjenama koje bitno ne utječu na ustroj i nadležnost Jedinstvenog upravnog odjela promjenu Statuta može izvršiti Općinsko vijeće bez prethodne javne rasprave, na prijedlog Odbora za Statut i Poslovnik te se u tom slučaju nacrt prijedloga statutarne odluke o promjeni Statuta smatra konačnim prijedlogom Odluke.

Članak 109.

Odluke i drugi opći akti doneseni na temelju Statuta Općine Orle ( Glasnik Zagrebačke županije broj 04/18) i Izmjene i dopune Statuta Općine Orle („Glasnik Zagrebačke županije“ broj, 14/20)  uskladit će se s odredbama ovogStatuta i Zakona kojim se uređuje pojedino područje u zakonom propisanom roku.

Članak 110.

Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Općine Orle(„Glasnik Zagrebačke županije broj 04/18) i izmjene i dopune Statuta Općine Orle (Glasnik Zagrebačke županije broj 14/20).

Članak 111.

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Glasniku Zagrebačke županije“.

 

KLASA:012-03/21-01/01

URBROJ:238/20-01-21-01

Orle,12.03.2021.

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ORLE

Andrija Ščrbak, struč.spec.ing.logist.