Općinsko vijeće Općine Orle na 17. sjednici održanoj 9.10.2019. godine donijelo je

ODLUKU
o imenovanju članova Savjeta mladih Općine Orle 

U Savjet mladih Općine Orle imenuju se:

 1. Marija Rumenčić, za člana
  Ivan Ozimin, za zamjenika člana
 2. Maja Musa, za člana
  Ivan Mihordin, za zamjenika člana
 3. Lejla Pokas, za člana
  Ivana Ozimin, za zamjenika člana
 4. Ivan Davutović, za člana
  Marija Šestok, za zamjenika člana
 5. Antonijo Vrban, za člana
  Danijel Starešinčić, za zamjenika člana

Članovima Savjeta mladih Općine Orle mandat traje 3 (tri) godine, a djelokrug i rad Savjeta propisan je Zakonom o savjetima mladih i Odlukom o osnivanju Savjeta mladih Općine Orle.