općina orle

POZIV ZA PREDLAGANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA

Temeljem Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15) Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, 27/93 i 38/09), Zakona o športu (NN 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16) i  Zakona o udrugama (NN broj 74/14 i 70/17) Općina Orle objavljuje:

 

P O Z I V

 

za predlaganje programa javnih potreba za održavanje manifestacija/događaja koje bi se financirale iz  Proračuna općine Orle  za 2020. godinu

 

Članak 1.

Javne potrebe za koje se sredstva osiguravaju, prema financijskim mogućnostima, iz proračuna Općine Orle jesu programi, odnosno aktivnosti, akcije i manifestacije, te poslovi i djelatnosti u područjima od interesa za Općinu Orle.

Članak 2.

Prijedloge programa mogu slati udruge, mjesni odbori, ustanove, trgovačka društva ili fizičke osobe koje obavljaju navedene djelatnosti.

Prijedlozi programa moraju biti obrazloženi i moraju sadržavati program od interesa za Općinu Orle.

Članak 3.

 Pri selekciji prijava prednost će imati:

  • Programi koji se odvijaju na području Općine Orle,
  • Programi čiji su direktni korisnici mještani Općine Orle,
  • Programi koji se financiraju iz dodatnih izvora (ne samo Općine Orle) – npr. članarine, vlastita djelatnost, donacije i/ili sponzorstva u novcu ili naravi, donacije državnih ili međunarodnih donatorskih organizacija… i sl.
  • Programi koji sadrže turističku promociju općine Orle.
  • Programi koji su vezani za promociju Općine Orle na županijskoj, državnoj i međunarodnoj razini,
  • Programi i projekti koji u organizaciju i provedbu aktivnosti uključuju veći broj građana– volontera, odnosno oni koji potiču građane na veće sudjelovanje u osmišljavanju i provođenju raznih aktivnosti u svakodnevnom životu općine i lokalne zajednice,
  • Programi i projekti koji imaju veći broj direktnih korisnika,
  • Programi/projekti novih inicijativa u zajednici,
  • Programi i projekti ostvareni u suradnji s drugim udrugama i institucijama.

Članak 4.

Rok za prijavu programa je 10.11.2019. – obrazac za prijavu možete preuzeti OVDJE.

Prijave s nepotpunim podacima, prijave koje nisu na propisanim obrascima te prijave koje budu dostavljene nakon isteka roka neće se razmatrati niti uvrstiti u prijedlog Proračuna za 2020. godinu.

 

KLASA: 400-06/19-02/05                                                            

URBROJ: 238/36-02-19-01

Orle, 10. listopad 2019.                               

OPĆINSKI NAČELNIK

Ervin Vujica