Poziv za predlaganje programa javnih potreba u područjima kulture, športa i socijalne skrbi Općine Orle iz Proračuna za 2016. godinu

CategoriesVijesti

Obavještavamo sve zainteresirane, da na temelju Zakona o financiranju lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN broj 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 23/07, 73/08 i 25/12), Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, 27/93 i 38/09), Zakona o športu (NN 71/06, 150/08, 124/10 i 124/11), Zakona o udrugama (NN broj 88/01, 11/02) i Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12) Općina Orle objavljuje:

P O Z I V
za predlaganje programa javnih potreba u područjima kulture, športa i socijalne skrbi Općine Orle iz Proračuna za 2016. godinu

Članak 1.
Javne potrebe u područjima kulture, športa i socijalne skrbi za koje se sredstva osiguravaju, prema financijskim mogućnostima, iz proračuna Općine Orle jesu programi, odnosno aktivnosti, akcije i manifestacije, te poslovi i djelatnosti u navedenim područjima od interesa za Općinu Orle.

Članak 2.
Prijedloge programa mogu slati udruge, ustanove, trgovačka društva ili fizičke osobe koje obavljaju navedene djelatnosti.
Prijedlozi programa moraju biti obrazloženi i moraju sadržavati program od interesa za Općinu Orle.

Članak 3.
Pri selekciji prijava prednost će imati:
-Programi koji se odvijaju na području Općine Orle,
-Programi čiji su direktni korisnici mještani Općine Orle,
-Programi i projekti koji u organizaciju i provedbu aktivnosti uključuju veći broj građana– volontera, odnosno oni koji potiču građane na veće sudjelovanje u osmišljavanju i provođenju raznih aktivnosti u svakodnevnom životu općine i lokalne zajednice,
-Programi i projekti koji imaju veći broj direktnih korisnika,
-Programi/projekti novih inicijativa u zajednici,
-Programi i projekti ostvareni u suradnji s drugim udrugama i institucijama,
-Programi koji se financiraju iz dodatnih izvora (ne samo Općine Orle) – npr. članarine, vlastita djelatnost, donacije i/ili sponzorstva u novcu ili naravi, donacije državnih ili međunarodnih donatorskih organizacija… i sl.
-Programi koji podržavaju međunarodnu suradnju i razmjenu.

Članak 4.
Potrebni obrasci za prijavu mogu se preuzeti u Jedinstvenom upravnom odjelu općine Orle.
Rok za prijavu programa je 27.studeni 2015.
Prijave sa nepotpunim podacima, prijave koje nisu na propisanim obrascima te prijave koje budu dostavljene nakon isteka roka neće se razmatrati niti uvrstiti u prijedlog Proračuna za 2015. godinu.

KLASA: 400-02/15-20/1
URBROJ:238/21-04-15-1
Orle, 29.listopada 2015.

OPĆINSKI NAČELNIK
Ivan Petko, v.r.