Poziv na testiranje za voditelja projekta “ZAŽELI za Općinu Orle”

CategoriesVijesti

Na temelju članka 20. i članka 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj  86/08, 61/11, 04/18, 112/19), u vezi sa člankom 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj  86/08, 61/11, 04/18, 112/19), Povjerenstvo za provedbu Oglasa za prijam službenika u službu na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Orle na radno mjesto:

 

voditelj projekta “ZAŽELI za Općinu Orle”

 

objavljenog putem nadležne službe za zapošljavanje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na službenoj web stranici Općine Orle i na oglasnoj ploči Općine Orle dana 23. lipnja 2021. godine, objavljuje

P O Z I V

na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti za prijam službenika u službu na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Orle na radno mjesto: voditelj projekta “ZAŽELI za Općinu Orle”

 

I. Povjerenstvo je utvrdilo listu kandidata prijavljenih na Oglas za prijam službenika u službu na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Orle, koji ispunjavaju formalne uvjete propisane oglasom za radno mjesto:

 

Voditelj projekta “ZAŽELI za Općinu Orle” kako slijedi:

 

  1. Andrea Horžić

 

Prethodno navedena kandidatkinja poziva se na pisano testiranje i intervju.

 

Pisano testiranje održat će se dana 06. srpnja 2021. godine (utorak) u 12:00 sati u prostorijama Općinske uprave (I. kat), Orle 5, Orle.

 

II. Kandidat koji pristupi testiranju obvezan je predočiti identifikacijsku ispravu.

 

III. Pisano testiranje će trajati 45 minuta.

 

IV. Smatra se da kandidat ukoliko ne pristupi pisanom testiranju povukao prijavu na oglas.

 

V. Za svaki dio provjere znanja kandidatu se dodjeljuje od 1 do 10 bodova. Smatra se da je kandidat uspješno položio test ako je iz provjere znanja ostvario najmanje 50% na testiranju.

 

VI. Intervju se provodi s kandidatom ako je ostvario najmanje 50% ukupnog broja bodova na pisanom testiranju i to isti dan od 13:00 sati.

 

VII. Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

 

– koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama,

– koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,

– napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija,

– razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji način remetiti koncentraciju kandidata.

 

Ukoliko kandidat prekrši naprijed navedena pravila biti će udaljen s provjere znanja, a njegov/njezin rezultat neće se priznati niti ocjenjivati.

 

VIII. Pravni izvori za pripremanje kandidata za pisano testiranje su sljedeći:

 

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne Novine broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19),

Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne Novine broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19),

Statut Općine Orle (Glasnik Zagrebačke županije broj 15/21),

Zakon o općem upravnom postupku (Narodne Novine broj 47/09),

http://www.esf.hr/natjecaji/socijalno-ukljucivanje/zazeli-program-zaposljavanja-zena-faza-ii/  pitanja i odgovori u vezi projekta Zaželi

 

 

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA:

Ante Lovrić