Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

CategoriesVijesti

Natječaj objavljen u Narodnim  novinama broj 35/2019, 05.travnja 2019. godine

Na temelju članka 20. stavak 1 i članka 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11 i 4/18 u daljnjem tekstu: ZSN), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu pročelnika u Jedinstveni upravni odjel Općine Orle, objavljuje

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE)

 1. Povjerenstvo za provedbu natječaja je utvrdilo da pisanom testiranju može pristupiti kandidatkinja :
 2. SANJA CESAREC, Matije Gupca 28, 49210 Zabok
 3. Drugih prijava nije bilo.

III. Pisano testiranje održati će se u prostorijama Općine Orle, Orle 5, Orle, dana 23.04.2019. godine s početkom u 8.00 sati.

Pravni izvori za pripremu kandidata za provjeru znanja su:

 • Ustav Republike Hrvatske (Narodne Novine 56/90, 135/97, 8/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10,85/10,05/14)
 • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08,36/09,36/09,150/11,144/12,19/13,137/15,123/17)
 • Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne Novine 86/08,61/11,4/18)
 • Zakon o općem upravnom postupku (Narodne Novine 47/09)
 • Zakon o upravnim sporovima (Narodne Novine 20/10, 143/12, 152/14, 94/16, 29/17)
 • Zakon o proračunu (Narodne Novine 87/08 136/12, 15/15)

Na testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu ili drugi odgovarajući dokument kojim se dokazuje identitet.

Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koji kandidatkinju eventualno priječi da testiranju pristupi  u naznačeno vrijeme.

Pisani test sastojat će se od 10 pitanja.

Testiranje traje najviše 45 minuta.

Boduju se samo cijeli odgovori.

 1. Rezultati pismenog dijela testiranja objaviti će se na službenoj internet stranici Općine Orle www.opcina-orle.hr.

Ako kandidatkinja  na pisanom testiranju ostvari najmanje 50 % bodova obavit će se i usmeno testiranje.

O datumu i vremenu početka usmenog testiranja kandidatkinja  će biti naknadno obaviještena.

 1. Ovaj poziv objavljuje se na službenoj internet stranici Općine Orle www.opcina-orle.hr.

 

U Orlima, 17. travnja 2019.

Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu

Ante Lovrić, predsjednik

Gordana Ščetko Hrešček, članica

Dražen Podlejan, član