program-rur-raz-logo-poduzetnicki-centar-krapinsko-zagorske-zupanije-img

Otvoren Natječaj za tip operacije 4.1.2 “Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnoja u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš”

CategoriesNatječaji

Cilj natječaja je smanjenje štetnog utjecaja na okoliš pravilnim zbrinjavanjem, rukovanjem i skladištenjem stajskog gnojiva kroz uređena gnojišta te povećanje plodnosti tla prema načelima dobre poljoprivredne prakse.

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI

 • Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika, najmanje godinu dana u trenutku objave nacrta natječaja na e-savjetovanju, osim mladih poljoprivrednika koji to mogu biti i kraće, 
 • Proizvođačke organizacije, koje su podnijele zahtjev za potporu na Natječaj za provedbu tipa operacije 4.1.1 „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje  konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ – tovno govedarstvo
 • Kod fizičkih osoba nositelj poljoprivrednog gospodarstva/vlasnik/vlasnici obrta mora/ju biti upisani u Registar poreznih obveznika po osnovi poljoprivrede najmanje godinu dana prije objave nacrta Natječaja    na e-savjetovanju (izuzev mladih poljoprivrednika koji to mogu biti i kraće) te mora/ju plaćati doprinose za zdravstveno i mirovinsko osiguranje po bilo kojoj osnovi (izuzev umirovljenika koji ne moraju plaćati  doprinose).U slučaju promjene nositelja/odgovorne osobe i/ili organizacijskog oblika gore navedeni ispunjeni uvjeti trajanja upisa u Registar poreznih obveznika prenose se s prethodnog nositelja/odgovorne  osobe i/ili organizacijskog oblika na novog koji mora biti upisan u Registar poreznih obveznika i plaćati doprinose prije podnošenja zahtjeva za promjenu
 • Pravne osobe moraju imati iskazanog najmanje jednog zaposlenika prema satima rada u godišnjem financijskom izvještaju poduzetnika za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje, izuzev proizvođačkih organizacija i mladih poljoprivrednika koji moraju imati najmanje jednu zaposlenu osobu u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI

 • građenje/rekonstrukcija/opremanje prostora za skladištenje stajskog gnoja/digestata isključivo za vlastite potrebe (građevinski, obrtnički, instalaterski radovi, uređenje okoliša i pristupnih puteva)
 • Strojevi i oprema za utovar, transport i primjenu organskog gnojiva isključivo za vlastite potrebe
 • opći troškovi (usluge arhitekata, inženjera i konzultanata) 
 • nematerijalni troškovi (kupnja i razvoj računalnih programa, kupnja prava na patente i licence, zaštita autorskih prava, registracija i održavanje žigova)

NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI

 • porez na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) u slučaju da je korisnik porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a te ima pravo na odbitak pretporez
 • drugi porezi te propisane naknade i doprinosi
 • kamate
 • rabljena poljoprivredna mehanizacija, oprema i gospodarska vozila
 • svi troškovi održavanja/zamjene i amortizacije
 • troškovi vezani uz ugovor o leasingu, kao što su marža davatelja leasinga, troškovi kredita i refinanciranja kamata, režijski troškovi i troškovi osiguranja
 • kupnja prava na poljoprivrednu proizvodnju, prava na plaćanje, kupnja životinja, kupnja i sadnja jednogodišnjeg bilja
 • nepredviđeni radovi u gradnji i ostali nepredviđeni troškovi
 • plaće i druge naknade djelatnika korisnika koji su zaposleni temeljem ugovora o radu.
 • troškovi vlastitog rada
 • operativni troškovi
 • troškovi nastali prije podnošenja zahtjeva za potporu, ali ne prije 1. siječnja 2014. godine
 • novčane kazne, financijske kazne i troškovi parničnog postupka i/ili
 • plaćanje gotovim novcem

VISINA I INTENZITET POTPORE

       Najniža vrijednost potpore po projektu iznosi 5.000 EUR, a najviša 300.000 EUR.

       Najviša vrijednost potpore po projektu za korisnike početnike iznosi 100.000 EUR.

       Intenzitet potpore po projektu iznosi najviše 50 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

     VAŽNO:

 • Prije podnošenja Zahtjeva za potporu, a nakon objave natječaja, potrebno provesti postupak nabave sukladno propisima bilo da je riječ o jednostavnoj ili javnoj nabavi

ROK ZA PRIJAVU

        Prijave se podnose od 2. siječnja 2020. godine od 12:00 sati do 28. veljače 2020. godine do 12:00 sati.