OPĆENITO

Teritorij i položaj

Općina Orle nalazi se u jugoistočnom dijelu Zagrebačke županije na području Posavine, između rijeka Save i Odre, a sastoji se od deset zasebnih naselja: Bukevje, Čret Posavski, Drnek, Obed, Orle, Ruča, Stružec Posavski, Suša, Veleševec i Vrbovo Posavsko.

Prema popisu iz 2011. godine, Općina Orle ima 1 975 stanovnika.

Površinom od 57.61 km2 Općina Orle zauzima 1,9% Zagrebačke županije, te svojim položajem graniči sa Općinom Rugvica na sjeveroistoku, na istoku sa gradom Ivanić Gradom, na zapadu s Gradom Velika Gorica i na jugu sa Sisačko moslavačkom županijom, odnosno Općinom Martinska Ves.SMJEŠTAJ  OPĆINE ORLE UNUTAR ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

Udaljenosti Općine Orle od:

Zračna luka Franjo Tuđman Zagreb – 18 km
Zagreb – 20 km
Rijeka – 180 km
Osijek – 280 km
Ljubljana – 165 km


Cestovni promet

Mrežu cesta na području Općine Orle čine tri županijske ceste te šest lokalnih cesta. Prometni pravac Ž-3041 s izlazom na državnu cestu D-26 omogućuje povezanost općine sa županijskim središtem i Velikom Goricom, dok je preko Ž-3070 ostvarena prometna veza preko skele s Općinom Rugvica.

Ove dvije ceste povezujući prostor općine sa susjednim područjima čine okosnicu njenog prometnog sustava, dok lokalne ceste omogućuju povezanost naselja na području same Općine.

Opis postojećeg stanja cestovne mreže na području Općine Orle


Javni prijevoz

Javni međugradski prijevoz obavlja se autobusnim prijevozom.


Biciklističke rute

Općinom Orle prolaze dvije biciklističke rute Zagrebačke županije:

Karta 7 – Vukovina – Poljana Čička – Bukevje – Veleševec – Kuče
Karta 9 – Dugo Selo – Rugvica – Oborovo – Veleševec– Lijevi Dubrovčak – Posavski Bregi – Ježevo – Dugo Selo

http://www.tzzz.hr/kroz-zupaniju/biciklisticke-karte/

Klima

Glavna obilježja klime ovog prostora uklapaju se u opće klimatske uvjete zapadnog dijela Panonske nizine. To je umjereno topla kišna klima u kojoj nema suhog razdoblja tijekom godine i oborine su jednako razdijeljene na cijelu godinu. Najsuši dio godine javlja se u hladno godišnje doba. Najvažniji utjecaj na klimu imaju rijeke Sava i Odra.


Tlo

Područje Općine je aluvijalna nizina Save i Odre. Tlo je pogodno za ratarsku proizvodnju i uglavnom je najvišeg boniteta. Dio koji to nije je nižeg ranga. Reljefna struktura područja Općine sastoji se od niskih ravničarskih struktura što osigurava neometano gospodarsko iskorištavanje i uvođenje infrastrukture. Cijeli dio područja zauzima nekoherentno tlo. U cijeloj Općini nema područja pojačane erozije.

Na području Općine Orle prisutne su sljedeće prostorne kategorije korištenja zemljišta:

P1 (osobito vrijedna obradiva tla);
P3 (ostala obradiva tla);
PŠ ostalo poljoprivredno tlo, šume i šumsko zemljište;


Poljoprivreda

Na području Općine Orle prema podacima Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju za 2018. godinu, evidentirana su 202 poljoprivredna gospodarstva, od čega su 199 obiteljska poljoprivredna gospodarstva, 1 obrt i 2 trgovačka društva.

Turizam

Područje Općine Orle dio je kontinentalnog turističkog područja Republike Hrvatske. Turistički razvitak temelji se na valorizaciji prirodnih resursa, kulturno – povijesnih sadržaja, kulturne baštine i geoprometnom položaju. Na području Općine postoji vikend naselje Selce.

U općini posebna su zanimljivost mnogobrojne crkve i kapele.

Budući da je općina smještena između Odre i Save, dobro je razvijen rekreacijski ribolov.

Lovni turizam moguće je razvijati u okviru lovišta na području Općine (LOVIŠTA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE – Zajedničko otvoreno lovište broj: I/140 – Orle; površina = 3 924 ha).


Gospodarska osnova

U Općini Orle djeluju pravne osobe (obrti, OPG i d.o.o.) čija djelatnost je uglavnom u području pružanja usluga, graditeljstva, ugostiteljstva i trgovine.

Indeks razvijenosti

Od 1. siječnja 2018.godine Općina Orle uvrštena je u III. skupinu jedinica lokalne samouprave.

Indeks razvijenosti Zagrebačke županije iznosi 105,890%, a indeks razvijenosti Općine Orle iznosi 97,745%.