Oglas za voditelja projekta “ZAŽELI za Općinu Orle”

CategoriesVijesti

 

Na temelju članaka 29. stavka 1. i 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19 – u nastavku teksta: ZSN), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Orle, dana 23.lipnja 2021. objavljuje

O G  L  A  S

za prijam u službu na određeno vrijeme

u Jedinstveni upravni odjel Općine Orle

na radno mjesto voditelj projekta “ZAŽELI za Općinu Orle”.

 

Predmet oglasa je prijam službenika/ice u službu na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Orle na radno mjesto voditelj projekta radi obavljanja poslova u provođenju projekta: “ZAŽELI za Općinu Orle”, broj UP.02.1.1.13.0070,  za slijedeće radno mjesto i uvjete kako slijedi:

VODITELJ/ICA PROJEKTA “ZAŽELI za Općinu Orle” – 1  izvršitelj  (m/ž)

 

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. ZSN te posebne uvjete:

 

 • viša ili visoka stručna sprema društvenog smjera,
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • poznavanje rada na računalu,
 • vozačka dozvola B kategorije
 • poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • položen državni ispit

 

 

Osoba koja ima potrebno radno iskustvo , a nema položen državni ispit , može se primiti u službu i rasporediti na radno mjesto , uz obvezu da isti položi u zakonskom roku.

2. Opis poslova:

 

provodi planirane aktivnosti prema rasporedu elemenata provedbe projekta, organizacijsku, funkcionalnu i tehničku provedbu projekta te prati projekt u svim njegovim stadijima, vodi administrativno praćenje projekta, koordinira sve projektne aktivnosti i izvještavanje prema Ugovornom tijelu, izvještava i komunicira s partnerima, vodi promidžbu projekta. osigurava strateški fokus projekta i ciljeva, sastavlja narativne i financijske izvještaje, prati financijske transakcije, vodi identifikaciju žena i krajnjih korisnika, kontrolira rad zaposlenih žena, obavlja sve kadrovske poslove (prijave-odjave, evidencije rada, godišnji odmor, ostalo), vodi isplatu plaća, putnih naloga, dnevnica, naknada sudionika projekta, priprema financijska izvješća projekta te ostale poslove povezane s provedbom projekta

3. Uz prijavu potrebno je priložiti:

 

 1. životopis,
 2. presliku osobne iskaznice,
 3. dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome, svjedodžbe, potvrde ili uvjerenja),
 4. vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
 5. presliku e-radne knjižice Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrdu poslodavca o radnom iskustvu
 6. uvjerenje nadležnog suda (ne starije od 6 mjesec) da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak, te da protiv njega nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda,
 7. vlastoručno potpisanu izjavu kandidata o poznavanju rada na računalu,
 8. privolu za obradu osobnih podataka.
 9. presliku uvjerenja o položenom državnom ispitu , u slučaju da osoba ima položen ispit

Svi prijavitelji dužni su ispuniti Izjavu suglasnosti o korištenju osobnih podataka koja se može preuzeti na stranicama Općine Orle (https://www.opcina-orle.hr/).

 

Trajanje radnog odnosa na projektu je pet (5) mjeseci uz obvezan probni rad u trajanju od tri (3) mjeseca.

Na oglas se mogu ravnopravno javiti kandidati oba spola.

U službu ne može biti primljena osoba za koju postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi kandidat ostvario to pravo dužan je u prijavi priložiti svu potrebnu dokumentaciju propisanu zakonom kojom to potvrđuje kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz da je nezaposlen.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve tražene podatke i priloge navedene u oglasu. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa pristupit će prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na oglas.

Za svaki dio provjere kandidatima će se dodijeliti određeni broj bodova.

Intervju će se provesti samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova na pismenom testiranju.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta biti će objavljeni na web stranici Općine Orle https://www.opcina-orle.hr/. Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata,  područje provjere, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru biti će objavljeni na web-stranici i na oglasnoj ploči Općine Orle najkasnije 5 dana prije održavanja prethodne provjere.

 

4. Pisane prijave se podnose osobno ili preporučenom pošiljkom u roku 8 (osam) dana od dana objave na oglasnim stranicama HZZ-a i web stranici Općine Orle, a najkasnije do 01. srpnja 2021. godine do 15,00 sati, na adresu: Općina Orle, Orle 5, 10 411 Orle, s naznakom: „Za oglas – Voditelj/ica projekta Zaželi – NE OTVARAJ“.

 

5. Nepotpune i nepravodobne pristigle prijave neće se razmatrati.

 

6. Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima u zakonskom roku.

 

7. Općina Orle zadržava pravo poništenja oglasa bez posebnog objašnjenja.

 

PROČELNICA JUO

Sanja Cesarec