općina orle

Odluka Načelnika kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Orle

Na temelju članka 64. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), članak 31. stavka 4. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“ br. 3/17) i članka 53. Statuta Općine Orle(“Glasnik Zagrebačke županije” br. 04/18 i 14/20),te nakon provedenog postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš, načelnik Općine Orle, dana27.10.2020. donio je

ODLUKU

kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš

III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Orle

Članak 1.

Jedinstveni upravni odjel proveo je postupak Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Orle (u daljnjem tekstu: III. Izmjene i dopune PPUOOrle, koji je započeo Odlukom o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš III. Izmjena i dopuna PPUO Orle (objavljena na službenoj internet stranici Općini Orle).

U postupku Ocjene o potrebi strateške procjene III. Izmjena i dopuna PPUO Orle utvrđeno je da III.Izmjene i dopune PPUO Orle neće imati vjerojatno značajan utjecaj na okoliš, na osnovu čega se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za III.Izmjene i dopune PPUO Orle.

Članak 2.

Razlozi za izradu i donošenje III. Izmjena i dopuna PPUO Orle:

 • brisanje iz prostornog plana dijela poslovne zone na lokaciji Čret Posavski
 • formiranje nove gospodarske zone na lokaciji Čret Posavski
 • brisanje iz prostornog plana planirane proizvodne zone Čet Posavski
 • proširenje zone građenja u Bukevju – tzv. Špekina ulica
 • proširenje zone građenja uz lokalnu cestu Orle – Vrbovo Posavsko
 • formiranje nove zone turističke zone u Veleševcu pokraj jezera „Savišće“ i povezivanje ranije planirane turističke zone u jednu cjelinu koja bi bila turistička zona i sportsko rekreacijska zona
 • označiti dio Veleševca (Selce pokraj rijeke –Odre) vikend naseljem
 • ucrtati novu lokaciju sportskog aerodroma i izbrisati staru lokaciju u Veleševcu
 • u Bukevju ucrtati novu zonu turizma
 • izmijeniti oznaku visoko plavnog područja u plavno područje
 • novi zahtjevi gospodarskih subjekata
 • novi zahtjevi građana
 • zahtjevi javnopravnih tijela
 • usklađenje sa zakonom i posebnim propisima
 • usklađenje sa prostornim dokumentima Zagrebačke županije

Članak 3.

Izradi III. Izmjena i dopuna Plana pristupiti će se uslijed potrebe utvrđivanja detaljnih uvjeta provedbe zahvata u prostoru unutar područja obuhvata.

Sagledavajući stanje u prostoru, poštujući uvjete i smjernice određene planovima šireg područja, određuju se sljedeći ciljevi i programska polazišta za izradu Izmjena i dopuna Plana:

 1. Usklađenje sa Zakonom o prostornom uređenju, naročito u pogledu:
 2. određivanja neuređenih i uređenih površina neizgrađenog dijela građevinskih područja,
 3. ukidanja potrebe izrade novih detaljnih planova uređenja i dr.
 4. proširenje zone građenja u Bukevju – tzv. Špekina ulica
 5. proširenje zone građenja uz lokalnu cestu Orle – Vrbovo Posavsko
 6. formiranje nove zone turističke zone u Veleševcu pokraj jezera “Savišće” i povezivanje ranije planirane turističke zone u jednu cjelinu koja bi bila turistička zona i sportsko­rekreacijska zona
 7. označiti dio Veleševca (Selce pokraj rijeke – Odre) vikend naseljem.
 • Usklađenje s ostalim zakonskim i podzakonskim propisima i tehničkom dokumentacijom, osobito u dijelu planiranja:
 • brisanje iz prostornog plana dijela poslovne zone na lokaciji Čret Posavski
 • formiranje nove gospodarske zone na lokaciji Čret Posavski
 • brisanje iz prostornog plana planirane proizvodne zone Čret Posavski
 • ucrtati novu lokaciju sportskog aerodroma i izbrisati staru lokaciju u Veleševcu
 • u Bukevju ucrtati novu zonu turizma
 • izmijeniti oznaku visokoplavnog područja u plavno područje.

Članak 4.

U sklopu ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš III. Izmjena i dopuna PPUO Orle u cilju utvrđivanja vjerojatno značajnog utjecaja na okoliš, Jedinstveni upravni odjel zatražio je mišljenje tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima, a koje su navedene u privitku koji čini sastavni dio ove Odluke (Prilog I.)

U zakonskom roku zaprimljena su sljedeća mišljenja:

 1. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE(klasa: 351-03/20-01/66,urbroj: 525-07/0148-20-2 od 2. lipnja 2020.) – Ministarstvo poljoprivrede sudjeluje u postupcima strateške procjene strategije, plana i programa na okoliš na državnoj i područnoj (regionalnoj) razini
 2. HRVATSKE VODE, Vodnogospodarski odjel za gornju Savu (klasa: 351-03/20-01/0000161, urbroj: 374-25-1-20-4 od 14.svibnja 2020.) – nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš, ali je nužno u Prostorni plan uključiti i pridržavati se dostavljenog mišljenja

– iz registra zaštićenih područja, koji vode Hrvatske vode, utvrđeno je da na području Općine Orle nema područja izvorišta ili drugih ležišta vode koja se koriste ili su rezervirana za javnu vodoopskrbu, odnosno utvrđeno je da se nalazi izvan granica zona sanitarne zaštite izvorišta. Nadalje, nema područja pogodnih za zaštitu gospodarski značajnih vodenih organizama niti područja za kupanje i rekreaciju, međutim utvrđeno je da postoji područje namijenjeno zaštiti staništa ili vrsta gdje je održavanje ili poboljšanje stanja voda bitan element njihove zaštite – Ekološka mreža (Natura 2000) – područja očuvanja značajna za ptice te za vrste i staništa. Predmetno područje pripada slivu osjetljivog područja (Dunavski sliv – osjetljivo) te je podložno eutrofikaciji, ali nije ranjivo na nitrate.

U pojedinim dijelovima Općine Orle postoji javna vodoopskrba, a u područjima gdje nije izgrađen javni sustav vodoopskrbe dozvoljava se korištenje voda za osobne potrebe sukladno članku 88. Zakona o vodama (Narodne novine 66/19).

Trenutačno stanje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda prema podacima županijskih strategija ne omogućuje zadovoljavajući standard življenja stanovništva i ne osigurava odgovarajuću zaštitu okoliša, ponajprije voda, tla i bioraznolikosti. Iako je povećan broj korisnika priključen na kanalizacijski sustav i realizirana su znatna ulaganja, stanje nije zadovoljavajuće jer izgradnja kanalizacijskih sustava ne prati izgradnju vodoopskrbe. Sustav javne odvodnje Velika Gorica s izgrađenim sustavom odvodnje i uređajem za pročišćavanje otpadnih voda Velika Gorica planira se rekonstruirati. Područje koje pripada ovom sustavu čine naselja Velike Gorice, dio naselja Zagreba, dio Općine Orle i naselja Općine Kravarsko.

Na dijelovima gdje nema izgrađenog sustava javne odvodnje sukladno Odluci o odvodnji otpadnih voda (Službeni glasnik Zagrebačke županije br. 04/15) potrebno je predvidjeti ispuštanje otpadnih voda u sabirne jame, odnosno putem uređaja za pročišćavanje otpadnih voda površinske vode sukladno Metodologiji primjene kombiniranog pristupa (klasa: 325-04/13-01/367, urbroj: 374-1-7-18-11 od 26.02.2018. godine, Hrvatske vode). Detalje vezano uz način odvodnje i ispuštanja otpadnih voda propisati će se vodopravnim aktima. Sukladno članku 77. Zakona o vodama (NN br. 66/19) jedinice lokalne samouprave dužne su donijeti odluku o odvodnji otpadnih voda. Sukladno članku 247. Zakona o vodama (NN br. 66/19) u roku od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu gore navedenog Zakona, jedinice lokalne samouprave dužne su uskladiti odluku o odvodnji otpadnih voda s odredbama gore navedenog Zakona.

Rješenje odvodnje, kao i zaštitu voda predmetnog područja potrebno je planirati i izraditi sukladno Zakonu o vodama (NN br. 66/19), Planu upravljanja vodnim područjem za razdoblje 2016. – 2021. (NN br. 66/16, dalje u tekstu PUVP), Pravilniku o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN br. 26/20), Pravilniku o uvjetima utvrđivanja zona sanitarne zaštite izvorišta (NN br. 66/11 i 47/13), Odluci o određivanju ranjivih područja u Republici Hrvatskoj (NN 130/12), Uredbi o standardu kakvoće voda (NN br. 96/19) i ostalim podzakonskim propisima iz područja vodnoga gospodarstva.

Napominje se da se sam način odvodnje i uvjeti ispuštanja otpadnih voda, kao i potencijalno onečišćenih oborinskih voda, propisuje vodopravnim aktima u skladu sa Zakonom o vodama (NN br. 66/19) i podzakonskim propisima donesenim na temelju istog. Za prihvat oborinskih i/ili otpadnih voda nije dozvoljena izgradnja upojnih bunara. Za planirane zahvate dokumentacijom je potrebno predvidjeti mjere zaštite površinskih i podzemnih voda od onečišćenja te uporabu materijala i tehnologija izvođenja koji ne utječu negativno na kakvoću voda. Za odvodnju otpadnih voda iz građevina prema članku 159. stavak 1. Zakona o vodama, vodopravni uvjeti nisu potrebni.

Na području Općine Orle postoji više vodnih tijela koji prema PUVP imaju oznake CSRN0001_018 (Sava), CSRN0001_017 (Sava), CSRN0024_003 (Odra), CSRN0024_002 (Odra), CSRN0024_001 (Odra), CSRN0059_001 (Kanal Sirota), CSRN0312_001 (Ribnica), CSRN0444_001 (Lekneno) i CSRN0560_001.

Prema PUVP i Uredbi o standardu kakvoće voda (Narodne novine br. 96/19) konačno stanje vodotoka oznake CSRN0312_001 (Ribnica) i CSRN0444_001 (Lekneno) je ocijenjeno kao vrlo dobro, vodotoka oznake CSRN0001_017 (Sava), CSRN0024_002 (Odra), CSRN0059_001 (Kanal Sirota) i CSRN0560_001 je ocijenjeno kao dobro, vodotoka oznake CSRN0024_001 (Odra) je ocijenjeno kao loše.

Sukladno PUVP podzemne vode na predmetnom području pripadaju grupiranim vodnim tijelima podzemne vode oznake CSGI_27-SLIV ZAGREB i CSGI_28 Lekenik Lužani, čija su ukupna stanja procijenjena kao dobra.

Pri izradi Strategije razvoja te nastavno planiranju budućih zahvata sukladno poglavlju VIII Zakon o vodama (NN 66/19) – Zabrane i ograničenja prava vlasnika i posjednika zemljišta i posebne mjere radi održavanja vodnog režima, te sukladno izrađenim kartama opasnosti od poplava i kartama rizika od poplava za Republiku Hrvatsku, potrebno je ograničiti prava vlasnika i posjednika zemljišta te provoditi posebne mjere radi održavanja vodnog režima. Prema kartama opasnosti od poplava i kartama rizika od poplava za Republiku Hrvatsku (internet stranica korp.voda.hr/), predmetno područje obuhvaća poplavno područje velike srednje i male vjerojatnosti pojavljivanja velikih voda. Prilikom određivanja poplavnih zona potrebno je uskladiti se s navedenim kartama.

Prilikom daljnjeg planiranja posebice treba imati u vidu zahvat transverzalnog nasipa od oteretnog kanala Odra do savskog nasipa kod naselja Suša koji služi za zaštitu od štetnog djelovanja voda te se pridržavati odredbi Prostornog plana uređenja Općine Orle.

Važno je napomenuti, prilikom daljnjeg planiranja infrastrukturnih projekata, da će se za određene zahvate provest postupak procjene utjecaja na okoliš sukladno Zakonu o zaštiti okoliša (Narodne novine 80/33, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i Uredbi o procjeni utjecaja na okoliš (Narodne novine 61/14 i 3/17), a Hrvatske vode mogu biti tijelo koje sudjeluje u postupku pokrenutom od strane nadležnog ministarstva.

Za buduće zahvate na predmetnom području Općine Orle potrebno je ishođenje vodopravnih akata u skladu s važećim propisima, a koji se izdaju od strane Hrvatskih voda.

 • Hrvatska vatrogasna zajednica (klasa: 011-02/20-04/16, urbroj: 444-02-20-2 od 14. svibnja) – mišljenja je kako prema posebnim propisima nema posebnih utjecaja i uvjeta vezanih za zaštitu okoliša, odnosno prirode, koje je potrebno uvažiti u planu.
 • HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o. (broj i znak: 4/01-1, 1-18508/20-3355-7739/20 VŠ od 11. svibnja 2020.) – nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš.
 • INA d.d. Istraživanje i proizvodnja nafte i plina (znak: 50308575/27-04-20/0138-158/BK od 7. svibnja 2020.) – nije potrebno raditi Ocjenu o potrebi provođenja strateške procjene utjecaja na okoliš za III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine.
 • Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture (klasa: 350-02/20-01/66,urbroj: 530-06-2-20-2od 06.svibnja 2020.) – nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš
 • Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo (klasa: 350-02/20-01/16, urbroj: 376-05-01-20-3 od 06. svibnja 2020.) – potrebno ispraviti i dopuniti u skladu s primjenjivim odredbama Zakona o zračnom prometu (“Narodne novine” br. 69/09, 84/11, 54/13, 127/13 i 92/14), Pravilnika o aerodromima (“Narodne novine” br. 100/2019) i Pravilnika o gradnji i postavljanju zrakoplovnih prepreka (“Narodne novine” br. 100/2019).
  • u grafičkom prikazu Prostornog plana potrebno se također uskladiti s odredbama Pravilnika o gradnji i postavljanju zrakoplovnih prepreka (“Narodne novine” br. 100/2019
  • potrebno je uskladiti nazive/pojmove (npr.: letjelište, sportski aerodrom), a koji se koriste u Prostornom planu s odredbama Zakona o zračnom prometu i navedenim pravilnicima.
 • Zavod za prostorno uređenje Zagrebačke županije (klasa: 350-02/19-02/14,urbroj: 238/1-126-20-8, od 05. svibnja 2020.) – ovaj Zavod nema posebnih zahtjeva za izradom strateške studije utjecaja na okoliš za navedeni prostorni plan
 • Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite Zagreb (klasa: 350-02/20-01/78, urbroj: 511-01-363-20-2 od 30. travnja 2020.) – nije potrebno provesti postupak strateške procjene budući da navedena Koncepcija ne daje okvir za zahvate koji podliježu procjenu utjecaja na okoliš u odnosu na rizike za zdravlje ljudi ili okoliš uslijed izvanrednih događaja iz točke 2. podtočke 4. Priloga III. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (“Narodne novine”, br. 3/17)
 • Ministarstvo obrane, Uprava za materijalne resurse, Sektor za vojnu infrastrukturu (klasa: 351-01/20-01/3, urbroj: 512M3-020103-20-18 od 29. travnja 2020.) – Ministarstvo obrane RH na području zahvata nema posebnih uvjeta ni zahtjeva koje bi trebalo uvrstiti u predmetno, a vezano uz zaštitu interesa obrane
 • PLINACRO d.o.o.(klasa: PL-19/2584, urbroj: R/IP-20-03 od 27. travnja 2020.) – na području Općine Orle Plinacro d.o.o. nema objekata niti planira graditi nove.
 • Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Sektor za razvoj, priključenja, izgradnju i upravljanje imovinom (klasa: 700/20-13/75, urbroj: 3-200-004-02/IP-20-02) – uvidom u razloge donošenja III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Orle, smatramo da ne postoji potreba za strateškom procjenom utjecaja na okoliš.
 • Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, Uprava za prostorno uređenje i dozvole državnog značaja, Sektor za prostorno uređenje (klasa: 350-02/20-02/19, urbroj: 531-06-1-2-20-2 od 29. travnja 2020.) – Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja ne sudjeluje u predmetnom postupku.
 • Zagrebačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša (klasa: 351-04/20-02/15, urbroj: 238/1-18-02/6-20-6 od 16. listopada 2020.): – isključuje se značajan negativan utjecaj planiranih III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Orle na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te nije potrebno provesti postupak glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu.

– sukladno mišljenju Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Zavoda za zaštitu prirode od 1. listopada 2020. godine proizlazi da je za predmetni Plan Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja zatražilo 28. rujna 2020. godine nadopunu dokumentacije (klasa: 612-07/20-38/572, urbroj: 517-20-2). Tražene nadopune zaprimljene su od izrađivača Plana URBANISTICA d.o.o. Zagreb dana 29. i 30. rujna 2020. godine. U nadopunama je navedeno da nositelj izrade Plana u fazi izrade nacrta prijedloga Plana odustaje od dva elementa Plana: potencijalne nove lokacije sportskog aerodroma te vikend naselja Selce pokraj rijeke Odre.

– na području obuhvata Plana nalaze se područja ekološke mreže (Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže „Narodne novine“, broj 08/19), Područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove (POVS) HR2000415 Odransko polje i HR2001311 Sava nizvodno od Hrušćice te Područje očuvanja značajno za ptice (POP) HR1000003 Turopolje.

– uvidom u grafički prilog u koje su označene planirane izmjene i dopune Plana utvrđeno je da se formiranje nove gospodarske zone na lokaciji Čret Posavski nalazi izvan područja ekološke mreže.

– elementi Plana kao što su proširenje zone građenja u Bukevju (tzv. Špekinaulica) i nova zona turizma u Bukevju, također se nalaze izvan područja ekološke mreže, u neposrednoj blizini POVS-a HR2001311 Sava nizvodno od Hrušćice.

– u obuhvatu POP-a HR1000003 Turopolje nalaze se proširenja zone građenja uz lokalnu cestu Orle-Vrbovo Posavsko i formiranje nove turističke zone u Veleševcu pokraj jezera Savišće.

– planirana proširenja nalaze se na pogodnim staništima za ciljne vrste POP HR1000003 Turopolje kao što su: bijela roda (Ciconiaciconia), eja strnjarica (Circuscyaneus), rusi svračak (Laniuscollurio), sivi svračak (Laniusminor) i pjegava grmuša (Sylvianisoria).

– provedbom elemenata Plana doći će do gubitka oko 8 ha staništa koja predstavljaju pretežno komplekse kultiviranih površina. S obzirom na ukupnu zastupljenost pogodnih staništa za navedene vrste unutar navedenog POP (otprilike 10000 ha), može se isključiti mogućnost značajnog negativnog utjecaja provedbe elemenata Plana na ciljne vrste ptica.

– uvidom u dokumentaciju dostavljenu od strane podnositelja zahtjeva te mišljenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja o mogućnosti značajnih negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost ekološke mreže, klasa: 612-07/20-38/572, urbroj: 517-20-5 od 1. listopada 2020. godine, utvrđene su činjenice i okolnosti bitne za rješavanje predmetnog zahtjeva te je sukladno članku 48. stavku 10. Zakona o zaštiti prirode., izdano obvezujuće mišljenje.

– prema mišljenju Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja može se isključiti mogućnost značajnog negativnog utjecaja III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Orle na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže. U mišljenju Ministarstva se ujedno navodi da nema prijedloga uvjeta zaštite prirode na osnovu čl. 48 st. 4 Zakona o zaštiti prirode.

Članak 5.

U postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliša III. Izmjena i dopuna PPUO Orle, Jedinstveni upravni odjel je uz razloge i ciljeve za izradu III. Izmjena i dopuna PPUO Orle iz članka 2. i 3. ove Odluke te mišljenja tijela iz članka 4. ove Odluke naročito uzeo u obzir sljedeće činjenice:

 • ciljevi i programska polazišta Plana odnose se na zahvate opisane u članku 3. ove Odluke,
 • obzirom na navedene razloge izrade predmetnog Plana, ne očekuju se novi značajniji utjecaji planiranih zahvata u odnosu na već postojeće utjecaje sadašnjeg stanja u prostoru,
 • u provedenom postupku ocjene o potrebi strateške procjene sagledan je mogući utjecaj Plana na sastavnice okoliša te je zaključeno da se ne očekuju značajniji negativni utjecaji na sastavnice okoliša i bioraznolikost,
 • u sklopu postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu Ministarstvo gospodarstava i održivog razvoja, Zavod za zaštitu okoliša i prirode izdalo je obvezujuće mišljenje (klasa: 612-07/20-38/572, urbroj: 517-20-5 od 1. listopada 2020):
  • provedbom elemenata Plana doći će do gubitka oko 8 ha staništa koja predstavljaju pretežno komplekse kultiviranih površina. S obzirom na ukupnu zastupljenost pogodnih staništa za navedene vrste unutar navedenog POP (otprilike 10000 ha), može se isključiti mogućnost značajnog negativnog utjecaja provedbe elemenata Plana na ciljne vrste ptica,
  • isključuje se mogućnost značajnog negativnog utjecaja III. Izmjena i dopuna PPPUO Orle na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže.

Iz svega navedenog, zaključeno je da III. Izmjene i dopune PPUOOrle neće imati vjerojatno značajan utjecaj na okoliš te se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš niti Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu za III. Izmjene i dopune PPUO Orle.

Članak 6.

Jedinstveni upravni odjel će o ovoj Odluci informirati javnost sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša i Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (“Narodne novine” br. 64/08).

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na službenoj internet stranici Općini Orle www.opcina-orle.hr.

Klasa: 350-02/20-01/06

Urbroj: 238/36-01-20-01

Orle, 27.10.2020. godine

OPĆINSKI NAČELNIK

Ervin Vujica

Prilog I. Popis tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima od kojih je traženo mišljenje s ciljem utvrđivanja vjerojatno značajnog utjecaja Plana na okoliš:

 1. Ministarstvo poljoprivrede, Uprava poljoprivrede i prehrambene industrije, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb
 2. Ministarstvo poljoprivrede, Uprava vodnoga gospodarstva, Ulica grada Vukovara 220, Zagreb
 3. Ministarstvo poljoprivrede, Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrije, Planinska 2a, Zagreb
 4. Ministarstvo obrane RH, Uprava za materijalne resurse, Služba za nekretnine, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Sarajevska cesta 7, Zagreb
 5. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel, Mesnička 49, Zagreb
 6. Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava zagrebačka, Sektor upravnih, inspekcijskih i poslova civilne zaštite, Inspektorat unutarnjih poslova, Petrinjska 30, Zagreb
 7. Ministarstvo državne imovine, Ulica Ivana Dežmana 10, Zagreb
 8. Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb
 9. Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, Ulica Republike Austrije 20, Zagreb
 10. Zagrebačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Ivana Lučića 2a/VI, Zagreb
 11. Zagrebačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša – ispostava Velika Gorica, Trg kralja Tomislava 34, Velika Gorica
 12. Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za gornju Savu, Ulica grada Vukovara 271/VIII, Zagreb
 13. Visokonaponski dalekovod, Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Kupska 4, Zagreb
 14. HEP ODS d.o.o. ELEKTRA ZAGREB, Pogon Velika Gorica, Kolara Slavka 17, Velika Gorica
 15. Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje Zagreb, Sektor za civilnu zaštitu, Nehajska 5, Zagreb
 16. Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje Zagreb, Sektor za vatrogastvo, Ksaverska cesta 107, Zagreb
 17. Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, Ulica R. Frangeša Mihanovića 9, Zagreb
 18. Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo, Ulica grada Vukovara 284, Zagreb
 19. Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma, Podružnica Dugo Selo, Mihanovićeva 5, Dugo Selo
 20. Županijska uprava za ceste, Remetinečka 3, Zagreb
 21. PLINACRO d.o.o. za transport i trgovinu prirodnim plinom, Savska cesta 88a, Zagreb
 22. INA d.d., Istraživanje i proizvodnja nafte i plina, Sektor istraživanja i proizvodnje NIP za JIE, Služba za odnose s državnom i lokalnom upravom za IPNP, Avenija V. Holjevca 10, Zagreb
 23. Zavod za prostorno uređenje Zagrebačke županije, Ulica grada Vukovara 72, Zagreb
 24. Zavod za javno zdravstvo, Rockefellerova 7, Zagreb
 25. Grad Velika Gorica, Upravni odjel za urbanizam i zaštitu okoliša, Trg kralja Tomislava 34, Velika Gorica
 26. Grad Velika Gorica, Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja, Trg kralja Tomislava 34, Velika Gorica
 27. Općina Rugvica, Jedinstveni upravni odjel, Trg J.Predavca 1, Dugo Selo
 28. Općina Lekenik, Jedinstveni upravni odjel, Zagrebačka 444, Lekenik
 29. Općina Martinska Ves, Jedinstveni upravni odjel, Desna Martinska Ves 67, Martinska Ves

Tijela koja su dostavila mišljenje:

 1. Ministarstvo poljoprivrede
 2. Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za gornju Savu
 3. Hrvatska vatrogasna zajednica
 4. HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o.
 5. INA d.d. Istraživanje i proizvodnja nafte i plina
 6. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
 7. Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo
 8. Zavod za prostorno uređenje Zagrebačke županije
 9. Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite Zagreb
 10. Ministarstvo obrane, Uprava za materijalne resurse, Sektor za vojnu infrastrukturu
 11. PLINACRO d.o.o.
 12. Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Sektor za razvoj, priključenja, izgradnju i upravljanje imovinom
 13. Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, Uprava za prostorno uređenje i dozvole državnog značaja, Sektor za prostorno uređenje
 14. Zagrebačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša

Tijela koja nisu dostavila mišljenje:

 1. Ministarstvo poljoprivrede, Uprava vodnoga gospodarstva, Ulica grada Vukovara 220, Zagreb
 2. Ministarstvo poljoprivrede, Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrije, Planinska 2a, Zagreb
 3. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel, Mesnička 49, Zagreb
 4. Ministarstvo državne imovine, Ulica Ivana Dežmana 10, Zagreb
 5. Zagrebačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša – ispostava Velika Gorica, Trg kralja Tomislava 34, Velika Gorica
 6. Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje Zagreb, Sektor za civilnu zaštitu, Nehajska 5, Zagreb
 7. Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, Ulica R. Frangeša Mihanovića 9, Zagreb
 8. Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma, Podružnica Dugo Selo, Mihanovićeva 5, Dugo Selo
 9. Županijska uprava za ceste, Remetinečka 3, Zagreb
 10. Zavod za javno zdravstvo, Rockefellerova 7, Zagreb
 11. Grad Velika Gorica, Upravni odjel za urbanizam i zaštitu okoliša, Trg kralja Tomislava 34, Velika Gorica
 12. Grad Velika Gorica, Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja, Trg kralja Tomislava 34, Velika Gorica
 13. Općina Rugvica, Jedinstveni upravni odjel, Trg J.Predavca 1, Dugo Selo
 14. Općina Lekenik, Jedinstveni upravni odjel, Zagrebačka 444, Lekenik
 15. Općina Martinska Ves, Jedinstveni upravni odjel, Desna Martinska Ves 67, Martinska Ves

Prilog II. Mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima od kojih je traženo mišljenje s ciljem utvrđivanja vjerojatno značajnog utjecaja Plana na okoliš.

Prilog II. u pdf formatu možete preuzeti ovdje.

Odluku Načelnika u pdf formatu možete možete preuzeti ovdje.