naslovna

Objavljen natječaj Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju za mjeru 4.2.1.

CategoriesVijesti

4.2.1. „Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima“

Natječaj 4.2.1. „Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima“ u vrijednosti od 200 milijuna kuna, namijenjen je za sve fizičke i pravne osobe registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I.
Putem natječaja mogu se dobiti sredstva za ulaganje u građenje / rekonstrukciju prostora, opremanje objekta za proizvodnju i preradu, objekte za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda, objekte za obradu otpadnih voda, ostale gospodarske objekte, gospodarska vozila, te strojeve i opremu za preradu i ostale postupke koji su u funkciji djelatnosti prerade.

Prihvatljivi korisnici

 • Pravne i fizičke osobe registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovora koji je predmet ulaganja u trenutku objave Nacrta natječaja na e-savjetovanju (prije 30. rujna 2022. godine) u odgovarajućim registrima objekata za poslovanje s hranom životinjskog ili neživotinjskog podrijetla
 • Pravne i fizičke osobe koje nisu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovora, ali su upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku objave Nacrta natječaja na e-savjetovanju (upisani prije 30. rujna 2021. godine) pod uvjetom da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu budu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovora
 • Proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija za proizvod relevantan za ovaj Natječaj

Pravne osobe moraju imati iskazanu najmanje jednu zaposlenu osobu prema satima rada u godišnjem financijskom izvještaju za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje, izuzev proizvođačkih organizacija i korisnika koji u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu nisu posjedovali financijske izvještaje za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje koji moraju imati najmanje jednu zaposlenu osobu u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu.

Kod fizičkih osoba nositelj poljoprivrednog gospodarstva odnosno vlasnik obrta mora biti upisan u Registar poreznih obveznika po bilo kojoj osnovi u kontinuitetu bez prekida najmanje godinu dana prije objave Nacrta natječaja na e-savjetovanju (prije 30. rujna 2021. godine) plaćati doprinose za zdravstveno osiguranje te plaćati doprinose za mirovinsko osiguranje po bilo kojoj osnovi najmanje godinu dana prije objave nacrta Natječaja na e-savjetovanju.

Prihvatljivi troškovi

Objekti za preradu s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom

 • Građenje/rekonstrukcija prostora: za prihvat sirovine, za pripremu sirovine, za manipulaciju, za hlađenje/sušenje, za obradu/preradu, laboratorij i analiza, za transport, za pakiranje, za skladištenje, upravljanje IT procesom, mreže putova unutar objekta i unutar gospodarstva, vodovodna, plinska, električna i kanalizacijska mreža

Strojevi i oprema za preradu i ostale postupke koji su u funkciji djelatnosti prerade

 • Prihvat sirovine: oprema za istovar i istovarna rampa, oprema za prihvat, vaganje, čuvanje sirovine do isporuke ili prerade, oprema za privremeni smještaj, hranidbu i napajanje životinja
 • Skladištenje: oprema za skladištenje sirovine, polugotovih i gotovih proizvoda, spremnici za taloženje i skladištenje
 • Obrada/prerada: oprema za prihvat i uzorkovanje, čišćenje, pranje, sušenje, poliranje i sortiranje, oprema i uređaji za ljuštenje, meljavu, kondicioniranje, prešanje; oprema za rasijeckanje, pražnjenje, vaganje i označavanje, čekičari, mlinovi, sita i ostala oprema za usitnjavanje i drobljenje, oprema za sterilizaciju/pasterizaciju, zaprimanje i sortiranje, oprema za klaoničku obradu, uređaji za mjerenje, oprema za obradu/preradu
 • Hlađenje: oprema i uređaji za hlađenje i/ili zamrzavanje sirovine
 • Klimatizacija: oprema za osiguranje posebnih mikroklimatskih uvjeta u proizvodnim i/ili skladišnim prostorijama
 • Pakiranje: oprema za izradu primarnog pakiranja, oprema za formiranje i izradu transportnih pakiranja, oprema za automatsko ulaganje proizvoda u transportno pakiranje s paletizacijom, oprema i uređaji za vaganje, pakiranje, etiketiranje; linije za punjenje; oprema za zbrinjavanje materijala za pakiranje, opreme i sredstava za čišćenje, pranje i sanaciju, zbrinjavanje ambalaže i otpada
 • Manipulacija: oprema za manipulaciju sirovina, poluproizvoda i nusproizvoda, oprema za manipulaciju gotovih proizvoda
 • Čišćenje: oprema i strojevi za čišćenje, pranje i dezinfekciju objekata, opreme, ambalaže, alata, uređaja i strojeva
 • Pročišćavanje: oprema za pročišćavanje, oprema i uređaji za filtriranje i pročišćavanje voda, akumulaciju i razvođenje tople i hladne vode, oprema za obradu vode iz vlastitog izvora
 • Laboratorij i analiza: sušionik, uređaj za određivanje dušika/ugljika, pH-metar, termometar, laboratorijska oprema za internu upotrebu, termostat, oprema za kemijsku analizu, uređaj za destilaciju vode, vage, hladnjak za uzorke
 • Energija i instalacije: opremanje popratnih energetskih objekata, infrastruktura proizvodnih objekata i podruma, oprema za hlađenje i grijanje vode, cjevovodi i armature, agregati za proizvodnju el. energije
 • Sigurnosni nadzor: oprema za nadzor, mjerenje i vođenje proizvodnog i skladišnog procesa, oprema za sigurnosne i vatrodojavne sustave
 • Potrebe veterinarske kontrole: oprema za interne veterinarske preglede
 • Transport: oprema za transport sirovina, nusproizvoda, gotovih i poluproizvoda; oprema i strojevi za transport u objektu i unutar kruga objekta

Objekti za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda (isključujući kušaonice)

 • Građenje/rekonstrukcija objekata: za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda, kioska, drvenih kućica, štandova ili drugih objekata za prodaju vlastitih poljoprivrednih proizvoda
 • Opremanje: mljekomat, sokomat i ostali automati i oprema za prodaju i prezentaciju, vage, fiskalne blagajne, opremanje kioska, drvenih kućica, izložbenih vitrina, štandova ili drugih objekata za prodaju i prezentaciju

Objekti za obradu otpadnih voda, filtriranje zraka i rashladne sustave s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom

 • Građenje/rekonstrukcija objekata: za obradu otpadnih voda, sprječavanje onečišćenja i filtriranje zraka uključujući rashladne sustave
 • Opremanje: za fizikalnu, kemijsku i biološku obradu otpadnih voda, oprema za sprečavanje onečišćenja zraka i filtriranje zraka te rekuperaciju otapala

Ostali gospodarski objekti, upravne prostorije s pripadajućim sadržajima, opremom i infrastrukturom koji su u funkciji djelatnosti prerade

 • Građenje/rekonstrukcija: ostalih gospodarskih objekata, upravnih prostorija s pripadajućim sadržajima
 • Opremanje: ostalih gospodarskih objekata, upravnih prostorija s pripadajućim sadržajima

Gospodarska vozila

 • Građenje/rekonstrukcija objekata: za čuvanje/spremanje vozila i poljoprivrednih strojeva
 • Gospodarska vozila: vozila s ili bez rashladnog uređaja za transport sirovina, poluproizvoda ili gotovih proizvoda ili ugradnja rashladnih uređaja, specijalna vozila za transport, oprema za čišćenje i dezinfekciju gospodarskih vozila

Kupnja zemljišta i objekata radi realizacije projekta

 • kupnja zemljišta i objekata radi realizacije projekta do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta (bez općih troškova)

Prilagodba novouvedenim standardima u skladu s člankom 17. Uredbe (EU) br. 1305/2013

 • prilagodba novouvedenim standardima u skladu s člankom 17. Uredbe (EU) br. 1305/2013

Opći troškovi

 • troškovi pripreme poslovnog plana
 • troškovi pripreme dokumentacije
 • troškovi projektno – tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata i trošak nadzora

Nematerijalni troškovi

 • kupnja ili razvoj računalnih programa
 • kupnja prava na patente i licence
 • zaštita autorskih prava
 • registracija i održavanje žigova
 • ostali nematerijalni troškovi povezani s materijalnim ulaganjem

Visina i intezitet potpore

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore po ovom natječaju je 200.000.000,00 HRK.

Visina javne potpore po projektu iznosi od 15.000 EUR do:

 1. a) 2.000.000 EUR
 2. b) 200.000 EUR za korisnike početnike, korisnike čiji je zbroj vrijednosti tri najveća godišnja prometa u razdoblju od pet godina koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu manji od iznosa od 200.000 EUR, korisnike koji nisu u obvezi vođenja poslovnih knjiga, korisnike koji ne posjeduju financijsku dokumentaciju za prethodnu financijsku godinu, pri čemu vrijednost potpore za navedene tipove korisnika može biti veća od 200.000 EUR koju dokazuju obvezujućim pismom namjere banke koje se odnosi na vrijednost projekta u cijelosti

Intenzitet potpore po projektu iznosi 50% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Kriteriji odabira

 • veličina poduzeća / broj članova zadruge ili proizvođačke organizacije
 • postojeći korisnik tipa operacije 4.2.1.
 • vrsta ulaganja
 • sektor ulaganja
 • sustavi kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda
 • indeks razvijenosti JLS-a (prema mjestu ulaganja)

Rok za prijavu

Prijave se podnose od 6. veljače 2023. godine od 12 sati do 4. svibnja 2023. godine do 12 sati.

Podmjera 4.2. Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda – Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (apprrr.hr)