općina orle

OBAVIJEST o provođenju ponovne javne rasprave Studije o utjecaju na okoliš sustava zaštite od poplava karlovačko – sisačkog područja, II. faza – sisačko područje

CategoriesVijesti

U postupku procjene uțjecaja na okoliš za sustav zaštite od poplava karlovačko-sisačkog područja, II. faza — sisačko područje (u daljnjem tekstu: Studija), nositelja zahvata Hrvatske vode, Zagreb, Ulica grada Vukovara 220, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike je donijelo Odluku KLASA: UP/I-351-03/19- 08/18, URBROJ: 517-03-1-2-20-27 od 6. veljače 2020. godine (u daljnjem tekstu: Odluka) o ponovnoj javnoj raspravi dopunjene Studije koju je izradio ovlaštenik GEATEH d.o.o. iz Ljubljane, Opekarska 11, Slovenija, WYG savjetovanje d.o.o. iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 269G i Vita projekt d.o.o. iz Zagreba, Ilica 191.

Ponovna javna rasprava će se održati od 20. veljače do 28. veljače 2O2O. godine.

Ponovni javni uvid u Studiju javnosti i zainteresiranoj javnosti biti će omogućen za vrijeme trajanja ponovne javne rasprave svakog radnog dana u vremenu od 09,00 do 15,00 sati u:

1.        Prostorijama Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Sisačko-moslavačke županije, Rimska ulica 28, Sisak,

2.        Prostorijama Grada Siska, Rimska ulica 26, Sisak,

3.        Prostorijama Grada Petrinja, Gundulićeva 2, Petrinja,

4.        Prostorijama Općine Lekenik, Zagrebačka 44, Lekenik,

5.        Prostorijama Općine Martinska Ves, Desna Martinska Ves 67, Martinska Ves,

6.         Prostorijama Općine Orle, Orle 5, Orle,

7.        Prostorijama Zagrebačke županije, Ulica grada Vukovara 72/V, Zagreb

Ponovno javno izlaganje o Studiji će se održati 25. veljače 2020. u 12.00 sati u prostorijama Sisačko- moslavačke županije, Rimska ulica 28, Sisak, (3. kat, soba 314).

Na mjestima ponovnoj javnog uvida u Sisačko-moslavačkoj županiji, Gradu Sisku, Gradu Petrinja, Općini Lekenik, Općini Martinska Ves, Općini Orle i Zagrebačkoj županiji, biti će izložena dopunjena Studija s jasno označenim dopunama, knjiga primjedbi, Odluka Ministarstva iz točke I. i ova Obavijest.

Javnost i zainteresirana javnost može mišljenja, prijedloge i primjedbe, podnositi samo u svezi s dopunjenim dijelovima Studije, upisivanjem u knjigu primjedbi izloženu uz dopunjenu Studiju na mjestima javnog uvida, zaključno s danom završetka ponovne javne rasprave ili dostaviti u pisanom obliku u tijeku roka predviđenog za ponovnu javnu raspravu, zaključno s datumom 28. veljače 2020. godine na adresu: Sisačko-moslavačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Rimska 28, 44000 Sisak, s naznakom „Za studiju – zaštita od poplava II. faza — sisačko područje, ponovna javna rasprava” ili izjavom na zapisnik kod istog tijela.

Mišljenja, primjedbe i prijedlozi kojî ne budu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o ponovnoj javnoj raspravi.

Odluka

Obavijest

S poštovanjem,

Općina Orle