O D L U K A o raspuštanju Vijeća  vijeća mjesnog odbora Veleševec

CategoriesVijesti

Temeljem članka 64. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br.33/01, 60/01,29/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11,144/12, 19/13,137/15,123/17), članka 83. Statuta Općine Orle (Glasnik Zagrebačke županije broj 04/2018) Općinsko vijeće Općine Orle donijelo je dana 02.08.2018. godine  sljedeću

 

O D L U K U

o raspuštanju Vijeća  vijeća mjesnog

odbora Veleševec

Tekst odluke možete preuzeti OVDJE.