NATJEČAJ za imenovanje pročelnika/ce Jedinstvenoga upravnog odjela Općine Orle na neodređeno vrijeme

CategoriesNatječaji / Vijesti

Klasa:112-01/16-01/02

Urbroj: 238/36-01-16-01

Orle. 18.11.2016.

Na temelju članaka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08 i 61/11), članka 10. Pravilnika o unutarnjem redu jedinstvenog upravnog odjela Općine Orle, klasa: 021-05/13-01/03, Urbroj: 238-36-1-13-1 od 27. rujna 2013. godine, općinski načelnik Općine Orle  raspisuje

NATJEČAJ

za imenovanje pročelnika/ce Jedinstvenoga upravnog odjela Općine Orle  na neodređeno vrijeme na pola radnog vremena uz obvezni probni rad (1 izvršitelj/ica).

Posebni uvjeti:

– magistar struke ili stručni specijalist pravnog ili upravnog smjera,

– minimalno 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

– položen državni stručni ispit

– poznavanje rada na računalu

– poznavanje jednoga stranog jezika

– certifikat iz područja javne nabave.

Osim posebnih, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu:

– punoljetnost

– hrvatsko državljanstvo

– zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta.

U službu ne mogu biti primljene osobe za koje postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08 i 61/11).

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni ispit uz uvjet da ga polože u roku od godine dana od prijma u službu, kao i za javnu nabavu.

Služba se zasniva na neodređeno vrijeme na pola radnog vremena uz obvezni probni rad od 3 mjeseca.

Sukladno čl. 35. st. 1. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine 74/10), osobe koje su po prijašnjim propisima stekle visoku stručnu spremu mogu biti raspoređene na radna mjesta za koja je kao uvjet utvrđen stupanj obrazovanja magistar struke ili stručni specijalist.

U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresa elektroničke pošte).

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu kandidati/kandidatkinje su dužni priložiti:

– životopis

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),

– preslika diplome ili svjedodžbe,

– elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima i dr.,

– uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci),

– vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da za prijam u državnu službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,

– preslika uvjerenja o položenome državnom stručnom ispitu (ako je kandidat položio državni stručni ispit),

– dokaz ili izjavu o ispunjavanju posebnog uvjeta (poznavanje rada na računalu)

– preslika certifikata iz područja javne nabave (ako je kandidat položio ispit).

Kandidati koji prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod istim uvjetima, dužni su to navesti u prijavi i dostaviti odgovarajući dokaz.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po primitku rješenja o prijmu u službu.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, s naznakom: »Za natječaj – imenovanje pročelnika/ice Jedinstvenoga upravnog odjela Općine Orle – ne otvarati«, »na adresu: Općina Orle, Orle 5, 10411 Orle.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, neće se smatrati kandidatom prijavljenim na natječaj. Urednom se smatra samo prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Za kandidate čije su prijave uredne i koji ispunjavanju formalne uvjete provest će se provjera znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se primaju pisanim testiranjem i intervjuom.

Ako kandidat ne pristupi provjeri znanja i sposobnosti, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći radnog mjesta, način obavljanja provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru objavljeni su na internetskoj stranici Općine Orle  www.opcina-orle.hr.

Na istoj stranici i na oglasnoj ploči Općine Orle objavit će se vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti, najmanje 5 dana prije održavanja provjere. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Općina Orle