poduzetnici

Načelnik objavio Javni poziv za dodjelu potpora za razvoj poduzetništva na području Općine Orle za 2021. godinu

CategoriesVijesti

Na temelju članka 10. Programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Općine Orle za 2021. godinu („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 15/21), općinski načelnik Općine Orle raspisao je

JAVNI POZIV
ZA DODJELU POTPORA ZA RAZVOJ PODUZETNIŠTVA NA PODRUČJU OPĆINE ORLE ZA 2021. GODINU

I.

Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih financijskih sredstava iz Proračuna Općine Orle za provedbu Programa potpora razvoja poduzetništva na području Općine Orle za 2021. godinu („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 15/21, u daljnjem tekstu: Program), s ciljem poticanja razvoja konkurentnog i održivog gospodarstva Općine Orle u 2021. godini (u daljnjem tekstu: Poziv).
Potpore ovog Poziva dodjeljuju se sukladno Programu potpora razvoja poduzetništva na području Općine Orle za 2021. godinu, kao potpore male vrijednosti usklađene s Uredbom Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. godine o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore, koja je posljednji put izmijenjena Uredbom Komisije (EU) 2020/972 od 2. srpnja 2020. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1407/2013 u pogledu njezina produljenja i odgovarajućih prilagodbi (Službeni list Europske unije, serija L, broj 215/3, 7.7.2020.) – u daljnjem tekstu: Uredba de minimis.

II.

Financijska sredstva u vidu bespovratnih potpora dodjeljuju se u sveukupnom iznosu od 100.000,00 kn putem sljedećih mjera:

⦁ Potpore novoosnovanim obrtima i tvrtkama
⦁ Potpore poduzetnicima za financiranje troškova izrade projektnih prijedloga za su
financiranje iz fondova EU i nacionalnih fondova

Temeljem ovog Programa pojedinom korisniku može se odobriti više vrsta potpora do najvišeg ukupnog godišnjeg iznosa od 15.000,00 kuna. Potporu za početak poslovanja može ostvariti gospodarski subjekt koji nije registriran dulje od 1 godine od dana podnošenja zahtjeva.

 

III.

Korisnici mjera iz ovog Programa mogu biti mikro, mali i srednji subjekti; trgovačka društva i obrti, neovisni u svom poslovanju, sukladno Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne novine broj 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16) koji:
⦁ imaju sjedište na području Općine Orle, a obrti i samostalne djelatnosti i sjedište i prebivalište na području Općine Orle
⦁ koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu,
⦁ koji imaju najmanje jednog zaposlenog na neodređeno vrijeme, uključujući vlasnika/cu,
⦁ koji nemaju evidentiran dug prema Općini Orle iz 2020. godine ili stariji,
⦁ koji izravno ili neizravno ne posjeduju udio u smislu prava glasa ili vlasništva kapitala od 25% ili više ili ostvaruju pravo na primitak od 25% ili više dobiti u još barem jednom subjektu. Isto se odnosi i na povezane osobe vlasnika poduzeća koji traži potporu: njegovog bračnog druga, njegovog krvnog srodnika u ravnoj liniji, u pobočnoj liniji do četvrtog stupnja, po tazbini do istog stupnja bez obzira je li brak prestao ili nije, posvojitelja, posvojenika, skrbnika, osobe pod skrbništvom, staratelja, osobe pod starateljstvom te osobe koja s njime živi u zajedničkom kućanstvu (za mjeru 1. potpore novoosnovanim obrtima i tvrtkama),
⦁ koji ispunjavaju uvjete utvrđene Uredbom Komisije EU br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske Unije na de minimis potpore.

IV.

Ovaj poziv ne odnosi se:
⦁ na poslovne subjekte koji djeluju u sektoru primarne proizvodnje poljoprivrednih proizvoda,
⦁ na potpore koje se dodjeljuju poduzetnicima koji djeluju u sektoru prerade i stavljanja na tržište poljoprivrednih proizvoda,
⦁ na potpore za djelatnosti usmjerene izvozu u treće zemlje ili države članice, odnosno potpore koje su izravno povezane s izvezenim količinama, s uspostavom i funkcioniranjem distribucijske mreže ili drugim tekućim troškovima povezanima s izvoznom djelatnošću te potpore koje se uvjetuju uporabom domaćih proizvoda umjesto izvezenih, a sve sukladno članku l . stavku l . točkama a) do e) Uredbe
⦁ na potpore za kupovinu vozila za cestovni prijevoz tereta sukladno članku 3. točki 2. Uredbe.
Sukladno članku 3. Uredbe ukupan iznos potpora male vrijednosti koji je dodijeljen jednom poduzetniku ne smije prijeći iznos od 200.000,00 EUR tijekom razdoblja od tri fiskalne godine, a za poduzetnika koji obavlja cestovni prijevoz tereta za najamninu ili naknadu ne smije premašiti 100.000,00 EUR tijekom tri fiskalne godine te se ta navedena granica primjenjuje bez obzira na oblik ili svrhu potpore.
Sukladno članku 6. Uredbe, podnositelj zahtjeva mora svom zahtjevu priložiti Izjavu o iznosima dodijeljenih potpora male vrijednosti iz drugih izvora tijekom prethodne dvije fiskalne godine i u tekućoj fiskalnoj godini na propisanom obrascu koji je sastavni dio ovog Programa.
Korisnik potpore koji je u sustavu PDV-a ne ostvaruje pravo na povrat PDV-a kao prihvatljivog troška za potpore iz ovog Programa, sukladno tome podnositelj zahtjeva je dužan dostaviti potvrdu nadležne Porezne uprave da nije u sustavu PDV-a.

V.

Pravo na potporu mogu ostvariti isključivo projekti koji se provode na području Općine Orle.

VI.

⦁ Potpore novoosnovanim obrtima i tvrtkama
Korisnici mogu biti subjekti malog gospodarstva – početnici koji prvi put osnivaju subjekt malog gospodarstva koji ne posluje duže od 1 godine na datum predaje zahtjeva, a koji posluju i imaju registrirano sjedište na području Općine Orle te imaju 1 zaposlenog na neodređeno vrijeme, uključujući vlasnika/vlasnicu te projekt za koji se traži potpora planiraju realizirati na području Općine Orle.

Potpore se dodjeljuju za sljedeće namjene:
⦁ Izrada poslovnih planova/investicijskih programa
⦁ Nabava informatičke opreme i poslovnog softvera
⦁ Ishođenje dokumentacije potrebne za otvaranje obrta ili trgovačkog društva te podnošenja zahtjeva za kredit (troškovi javnog bilježnika, procjena nekretnina, sudski vještaci, razne dozvole i sl.)
⦁ Nabava opreme za osnovnu djelatnost obrta ili trgovačkog društva
⦁ Uređenje poslovnog prostora (građevinski, instalacijski i radovi unutrašnjeg uređenja)
⦁ Izrada web stranice te tiskanje promotivnih materijala
⦁ da je račun za izvršene usluge izdan u 2021. godini i plaćen u dospijeću

Iznos potpore: 50% prihvatljivih dokumentiranih troškova (bez PDV-a), a najviše do 10.000,00 kuna po korisniku, do utroška raspoloživih sredstava.

Pojedinom korisniku može se dodijeliti jedna potpora po ovoj mjeri.

⦁ Potpore poduzetnicima za financiranje troškova izrade projektnih prijedloga za sufinanciranje iz fondova EU i nacionalnih fondova

Općina Orle dodijelit će potpore subjektima malog gospodarstva za financiranje troškova izrade projektnih prijedloga za sufinanciranje iz fondova EU i nacionalnih fondova.

Korisnici potpore mogu biti subjekti malog gospodarstva koji posluju i imaju registrirano sjedište na području Općine Orle, uz uvjet:

⦁ da će se projekt za koji se traži potpora realizirati na području Općine Orle,
⦁ da podnositelj ne koristi druge izvore sufinanciranja za predmetnu potporu,
⦁ da podnositelj koristi usluge od pravnih i fizičkih osoba ovlaštenih za pružanje konzultantskih
usluga,
⦁ da je projekt kandidiran u 2021. godini
⦁ da je račun za izvršene usluge izdan i plaćen u 2021. godini.

Potpora se dodjeljuje za sljedeće namjene: naknade za konzultante, poslovne planove i studije izvedivosti kao i ostalu dokumentaciju potrebnu za kandidiranje projekata na natječaje za korištenje sredstava iz fondova Europske unije.

Iznos: jednokratno do 50% prihvatljivih dokumentiranih troškova, a najviše do 5.000,00 kuna
po korisniku, do utroška raspoloživih sredstava.

Pojedinom korisniku može se dodijeliti jedna potpora po ovoj mjeri.

VII.

Za ostvarivanje nepovratne potpore, uz zahtjev, poduzetnik je dužan priložiti:
⦁ presliku registracije pri nadležnom tijelu ( izvadak iz sudskog/obrtnog registra)
⦁ presliku e-M-1P radnika
⦁ specifikaciju troškova za koje se traži potpora (obrazac)
⦁ preslike računa temeljem kojih se traži potpora
⦁ presliku izvoda transakcijskog računa kojom se dokazuje izvršeno plaćanje
⦁ izjavu o povezanosti (obrazac)
⦁ izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja (obrazac)
⦁ izjavu o točnosti podataka (obrazac)
⦁ potvrdu da ne postoji dugovanje prema državi i Općini Orle
⦁ dodatni podaci o podnositelju prijave (obrazac)
⦁ Izjava o dodijeljenim potporama male vrijednosti (obrazac)

Pravo na potpore ne mogu ostvariti poduzetnici u stečaju, likvidaciji ili postupku predstečajne nagodbe.

U postupku odlučivanja o odobravanju potpora nadležno tijelo (Povjerenstvo za provedbu programa za dodjelu potpora za razvoj poduzetništva na području Općine Orle imenovano odlukom načelnika) ocjenjuje koliko program, projekt ili aktivnost za koje se traži potpora pridonosi ostvarivanju gospodarskog rasta, a osobito koliko pridonosi:

⦁ očuvanju postojećih radnih mjesta odnosno povećanju zaposlenosti,
⦁ povećanju broja subjekata malog gospodarstva,
⦁ osiguranju trajnosti poslovanja tražitelja potpore,
⦁ povećanju konkurentnosti subjekta malog gospodarstva,
⦁ povećanju domaćih ulaganja,
⦁ razvoju i stvaranju inovativnih proizvoda i usluga.

VIII.

Bespovratne novčane potpore koje su predmet ovog Poziva dodjeljuju se temeljem provedenog postupka i kriterijima propisanim ovim Javnim pozivom poduzetnicima za dodjelu potpora za razvoj poduzetništva Općine Orle, kojeg raspisuje Općinski načelnik Općine Orle.

Zahtjevi za dobivanje potpora iz ovog Poziva, sa popratnom dokumentacijom, ovisno o mjeri, dostavljaju se na posebnom obrascu zahtjeva Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Orle, koji je zadužen i provodi postupak dodjele potpora iz ovog programa, te se rješavaju prema redoslijedu prispijeća i do iskorištenja sredstava. Nepotpuni zahtjevi se ne razmatraju.

Zabranjeno je dvostruko financiranje aktivnosti za koje se traži potpora.

Jedinstveni upravni odjel može zatražiti od podnositelja zahtjeva dodatnu dokumentaciju, kako bi se dokazalo ispunjavanje uvjeta za dodjelu potpora utvrđenih ovim Programom i Pozivom.

U slučaju navedenoga u prethodnom stavku Podnositelj prijave će biti pozvan da dopuni dokumentaciju u roku od pet (5) radnih dana od dana zaprimanja obavijesti Općine Orle.

Jedinstveni upravni odjel nakon provjere dostavljene dokumentacije, zahtjeve sa popratnom dokumentacijom upućuje Povjerenstvu za provedbu programa za dodjelu potpora za razvoj poduzetništva na području Općine Orle. Povjerenstvo dostavlja Općinskom načelniku prijedlog Zaključka o dodjeli potpore na razmatranje i donošenje.

Odluku o isplati potpora iz Proračuna Općine Orle donosi načelnik. Odluka načelnika je konačna.

Po donošenju Odluke, Jedinstveni upravni odjel obavještava korisnika o dodijeljenoj potpori male vrijednosti.

Podnositelji zahtjeva za potpore sklapaju s Općinom Orle ugovor o korištenju sredstava općinskih potpora te su dužni podnijeti izvješće odnosno dokaz o namjenskom utrošku sredstava potpora u roku određenom u ugovoru.

Za potpisivanje ugovora iz prethodnog stavka ovog članka ovlašten je Načelnik.

Ako se podnositelj zahtjeva ne odazove na pisani poziv na sklapanje ugovora o dodjeli potpore u roku od sedam (7) dana od dana dostave poziva, smatrat će se kako je odustao od zahtjeva.

Odobrena novčana sredstva doznačuju se na IBAN račun korisnika općinske potpore odnosno podnositelja zahtjeva u roku od 30 dana od dana potpisa Ugovora o dodjeli potpore.

Obrazac zahtjeva za dodjelu potpore te predmetni Javni poziv može se preuzeti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Orle ili na web stranici Općine Orle ( www.opcina-orle.hr ).

Obrazac zahtjeva za dodjelu potpore za svaku pojedinu mjeru sastavni je dio ovog Javnog poziva.

Zahtjev za dodjelu potpore s potrebnom dokumentacijom podnosi se preporučenom pošiljkom Povjerenstvu za potpore gospodarstvu Općine Orle u 2021. godini na adresu:

Općina Orle
Orle 5, 10 411 Orle
S naznakom: „ Za javni poziv poduzetnicima za dodjelu potpora male vrijednosti u 2021. godini – ne otvaraj!“

ili se predaje osobno u Jedinstveni upravni odjel Općine Orle, u vremenu od 08 do 14 sati.

Rok za podnošenje Zahtjeva za potporu je do 14. svibnja 2021. godine, odnosno do iskorištenja osiguranih sredstava.

Povjerenstvo za potpore gospodarstvu na području Općine Orle u 2021. godini može zatražiti i dodatnu dokumentaciju, koju su korisnici potpore dužni dostaviti u naznačenom roku, a u protivnom će se takav zahtjev smatrati nepotpunim.

Nepotpuni zahtjevi neće se razmatrati.

Svaki poduzetnik kojem se isplati potpora sukladno ovom Javnom pozivu postaje primatelj potpore Općine Orle sukladno čemu se obvezuje na ispunjavanje programa dostavljenog u prijavi.

Korisnik potpore dužan je omogućiti davatelju potpore kontrolu namjenskog utroška sredstava dobivene potpore. Ukoliko je korisnik općinske potpore priložio neistinitu dokumentaciju ili prijavljeno stanje u zahtjevu i dokumentaciji ne odgovara njegovom stvarnom stanju, podnositelj zahtjeva dobivena sredstva za tu godinu mora vratiti u proračun Općine Orle te će biti isključen iz svih Općinskih subvencija u narednih 5 godina.

IX.

Rezultati Javnog poziva bit će objavljeni na web stranici Općine Orle (www.opcina-orle.hr) i oglasnoj ploči u roku od deset (10) dana od dana donošenja zaključka o odabiru korisnika potpore.
Davatelj potpore dužan je korisniku potpore dostaviti pisanu obavijest da mu je dodijeljena potpora.

X.

Podnositelji zahtjeva imaju pravo prigovora na odluku dodjela potpore u roku od sedam (7) dana od dana zaprimanja iste.
Prigovor se podnosi načelniku Općine Orle preko Jedinstvenog upravnog odjela.
O prigovoru odlučuje Načelnik.

XI.

Javni poziv i Program potpore razvoja poduzetništva na području Općine Orle za 2021.godinu
objavljuju se na web stranici Općine Orle www.opcina-orle.hr .
Program je sastavni dio ovog Javnog poziva.

XII.

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 25/13, 85/15), Općina Orle kao tijelo javne vlasti, obavezno je, radi upoznavanja javnosti, omogućiti pristup informacijama o svom radu pravodobnom objavom na internetskim stranicama ili u javnom glasilu. U cilju zakonom utvrđene svrhe i interesu javnosti, Općina Orle objavljuje sve donesene akte na službenoj internetskoj stranici.
Slijedom navedenog, smatrat će se da je poduzetnik, podnošenjem zahtjeva za potporu koji sadrži njegove osobne podatke, na ovaj Javni poziv, uz tražene priloge, dao privolu za njihovo prikupljanje, obradu i korištenje istih javnom objavom na internetskim stranicama Općine Orle, a u svrhu radi koje su prikupljeni.

 

OPĆINSKI NAČELNIK
Ervin Vujica

Potrebna dokumentacija nalazi se na sljedećim poveznicama: