Jedinstveni upravni odjel obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga Općine te poslove državne uprave koji su zakonom preneseni na Općinu.
Jedinstveni upravni odjel u okviru svoga djelokruga neposredno izvršava i nadzire provođenje zakona i općih i pojedinačnih akata tijela Općine te poduzima propisane mjere.
Poslovi Odjela utvrđeni su i Pravilnikom o ustroju i unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela općine Orle.
Jedinstvenim upravnim odjelom upravlja pročelnik.
Radno vrijeme Jedinstvenog upravnog odjela je radnim danom od 7:00 do 15:00 sati.

 

Djelatnici Jedinstvenog upravnog odjela:

Sanja Cesarec – pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela
Gordana Ščetko Hrešček – voditeljica za administrativne poslove, financije i proračun
Renata Đurašin – administrativna i financijska referentica
Damir Erent – strojar i komunalni redar


Kontakti