općina orle

Javni poziv za prijavu štete od prirodne nepogode

Budući da je dana 26. srpnja 2023. godine donesena Odluka o proglašenju prirodne nepogode izazvane olujnim nevremenom, praćenim jakim udarima vjetra i obilnom kišom obavještavamo oštećenike da je rok za prijavu šteta 8 (osam) dana od dana donošenja Odluke te pozivamo da prijave šteta nastalih od prirodne nepogode dostave u tom roku pisanim putem na propisanom obrascu dostupnim uz ovu objavu i u pisarnici Općine Orle.

Obrazac za prijavu potrebno je popuniti, potpisati i poslati e-mailom na info@opcina-orle.hr , poštom-preporučeno ili predati u Pisarnicu Općine Orle od 7,00 do 15,00 sati (radnim danom).  Prijave šteta nije moguće izvršiti telefonskim putem, nego isključivo pisanim putem i to na propisanom obrascu.

Uz zahtjev preporučamo priložiti raspoložive dokaze o šteti i ostalim navodima u zahtjevu ( fotodokumentaciju, preslike računa itd.) radi bržeg postupanja nadležnih tijela, a bit će omogućena i naknadna dopuna zahtjeva i dostava dokaza u postupku utvrđivanja štete.

Ukazuje se prijaviteljima da su u obrascu za prijavu štete ( PN obrazac) dužni upisati ukupan iznos prve procjene štete. Radi se o okvirnom iznosuštete , a točan konkretan iznos štete će se utvrđivati u daljnjem postupku.

Sukladno odredbi članka 20. stavka 1. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda ( „Narodne novine“ br. 16/19) sredstava pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda ne dodjeljuju se za:

  1. štete na imovini koja je osigurana
  2. štete na imovini koje su izazvane namjerno, iz krajnjeg nemara ili nisu bile poduzete propisane mjere zaštite od strane korisnika ili vlasnika imovine
  3. neizravne štete
  4. štete nastale na nezakonito izgrađenim zgradama javne namjene, gospodarskim zgradama i stambenim zgradama za koje nije doneseno rješenje o izvedenom stanju prema posebnim propisima, osim kada je, prije nastanka prirodne nepogode, pokrenut postupak donošenja rješenja o izvedenom stanju, u kojem slučaju će sredstva pomoći biti dodijeljena tek kada oštećenik dostavi pravomoćno rješenje nadležnog tijela
  5. štete nastale na građevini ili području koje je, u skladu s propisima kojima se uređuje zaštita kulturnog dobra, aktom proglašeno kulturnim dobrom ili je u vrijeme nastanka prirodne nepogode u postupku proglašavanja kulturnim dobrom
  6. štete koje nisu na propisani način i u zadanom roku unesene u Registar šteta prema odredbama ovoga Zakona
  7. štete u slučaju osigurljivih rizika na imovini koja nije osigurana ako je vrijednost oštećene imovine manja od 60 % vrijednosti imovine.

Iznimno od stavka 4. točke 4. članka 20. Zakona, sredstva pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda mogu se dodijeliti i za štete na nezakonito izgrađenim stambenim zgradama korisnicima socijalne skrbi s priznatim pravom u sustavu socijalne skrbi određenim propisima kojima se uređuje područje socijalne skrbi i drugim pripadajućim aktima nadležnih tijela državne uprave.

Prilozi: