općina orle

Izvješće o provedenom postupku

CategoriesVijesti

Sukladno člancima 20. do 23. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ((NN 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19) ; u daljnjem tekstu: Zakon), u postupku provedbe oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto voditelj projekta “54 + za 29 + – ZAJEDNO DO POSLA ”, objavljenog putem nadležne službe Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, putem službene web stranice Općine Orle i oglasne ploče Općine Orle, dana 09. travnja 2021. godine, Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Orle na radno mjesto: voditelj projekta “54 + za 29 + – ZAJEDNO DO POSLA ”donosi slijedeće

 

       I Z V J E Š Ć E

o provedenom postupku

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme i raspored na radno mjesto voditelj projekta “54+ za 29+ – ZAJEDNO DO POSLA“, objavljen je putem nadležne službe Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, putem službene web stranice Općine Orle i oglasne ploče Općine Orle, dana 09. travnja 2021. godine.

Rok za podnošenje prijava trajao je 8 dana i istekao je 16.04.2021. godine.

Oglasom se tražio jedan izvršitelj/izvršiteljica. Uvjeti kojima su kandidati morali udovoljiti bili su slijedeći:

  • viša ili visoka stručna sprema
  • najmanje tri godine radnog iskustva
  • poznavanje rada na računalu
  • poznavanje rada na računalu
  • vozačka dozvola B kategorije
  • položen državni ispit

Na oglas je pristigla 1 prijava u zakonskom roku. Prijavljena osobaje Josipa Lukač.

Povjerenstvo je utvrdilo da Josipa Lukač imapotpunu prijavu i ispunjava formalne uvijete iz oglasa. Istaje pozvana na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti, putem oglasne ploče i službene web stranice, kako je i propisano Zakonom.

Josipa Lukač pristupilaje pisanju testa te je nakon rezultata testa, utvrđeno da je ostvarila natpolovičan broj bodova pa je pristupila drugoj fazi provjere znanja i sposobnosti, odnosno intervjuu; nakon kojeg je opet bodovana.

Po provedenom pisanom testu i obavljenom razgovoru, a temeljem gore navedenog, ovo Povjerenstvo utvrdilo je slijedeću rang-listu:

 

Red.br. Ime i prezime Broj bodova na testu Broj bodova na razgovoru UKUPNO
1. Josipa Lukač 16/16 3/3 19

 

Predsjednik povjerenstva:

   Sanja Cesarec