općina orle

Izvješće o provedenom postupku

CategoriesNatječaji / Vijesti

Sukladno člancima 20. do 23. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ((NN 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19) ; u daljnjem tekstu: Zakon), u postupku provedbe oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto voditelj projekta “ZAŽELI za Općinu Orle“, objavljenog putem nadležne službe Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, putem službene web stranice Općine Orle i oglasne ploče Općine Orle, dana 23. lipnja 2021. godine, Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Orle na radno mjesto: voditelj projekta “ZAŽELI za Općinu Orle“, donosi slijedeće

 

       I Z V J E Š Ć E

o provedenom postupku

  

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme i raspored na radno voditelj projekta “ZAŽELI za Općinu Orle“,, objavljen je putem nadležne službe Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 23. lipnja 2021. godine br.119 te putem službene web stranice Općine Orle i oglasne ploče Općine Orle, dana 23. lipnja 2021. godine.

Rok za podnošenje prijava trajao je 8 dana i istekao je 01. srpnja 2021. godine.

 

Oglasom se tražio jedan izvršitelj/izvršiteljica. Uvjeti kojima su kandidati morali udovoljiti bili su slijedeći:

  • viša ili visoka stručna sprema društvenog smjera
  • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
  • poznavanje rada na računalu
  • znanje engleskog jezika u govoru i pismu
  • vozačka dozvola B kategorije
  • položen državni ispit

 

Na oglas je pristigla 1 prijava u zakonskom roku. Prijavljena osoba je Andrea Horžić.

Povjerenstvo je utvrdilo da Andrea Horžić ima potpunu prijavu i ispunjava formalne uvijete iz oglasa. Ista je pozvana na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti, putem oglasne ploče i službene web stranice, kako je i propisano Zakonom.

 

Andrea Horžić pristupila je pisanju testa te je nakon rezultata testa, utvrđeno da je ostvarila natpolovičan broj bodova pa je pristupila drugoj fazi provjere znanja i sposobnosti, odnosno intervjuu; nakon kojeg je opet bodovana.

 

Po provedenom pisanom testu i obavljenom razgovoru, a temeljem gore navedenog, ovo Povjerenstvo utvrdilo je slijedeću rang-listu:

 

Red.br. Ime i prezime Broj bodova na testu Broj bodova na razgovoru UKUPNO
1. Andrea Horžić 16/16 3/3 19

 Predsjednik Povjerenstva

                                                                                                                                                Ante Lovrić