fond naslovna

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio dva Javna poziva

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je dva Javna poziva

  • sufinanciranje ugradnje sustava za korištenje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama
  • za energetsku obnovu obiteljskih kuća oštećenih u potresu.

 

Za poziv sufinanciranja ugradnje sustava za korištenje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama zahtjevi će se moći predavati od 15.11.2022., do kraja godine, zaključno s 31. prosincem 2022.

Zainteresirani će svoje zahtjeve moći dostaviti isključivo poštom.

Ista je situacija i sa građanima čije su kuće oštećene u potresu, a koji će svoje prijave za energetsku obnovu Fondu dostavljati od 27. listopada. S do 80% će se sufinancirati projekti cjelovite energetske obnove, koji uključuju povećanje toplinske zaštite nekog od elemenata vanjske ovojnice (vanjskih zidova, krova i/ili poda), zamjenu stolarije, ali i ugradnju nekog od sustava za korištenje obnovljivih izvora energije, ili samo projekti povećanja toplinske zaštite. Pojedinoj kući će maksimalno na raspolaganju biti do 370 tisuća kuna – 368 tisuća za mjere energetske obnove te 2 tisuće kuna za uslugu stručne pomoći za prijavu na poziv.

Oba javna poziva namijenjena su prijaviteljima koji su vlasnici ili suvlasnici obiteljskih kuća i u njima imaju prebivalište. Sukladno programima Vlade, definicija obiteljske kuće podrazumijeva da je riječ o građevini koja ima pravomoćnu građevinsku dozvolu ili drugi odgovarajući akt kojim dokazuje zakonitost, u kojoj je više od 50% bruto podne površine namijenjeno za stanovanje te koja ima najviše 3 stambene jedinice ili građevinsku bruto površinu manju ili jednaku 600 m2.

 

Više informacija, dostupno je na linku:

http://www.fzoeu.hr/hr/nacionalni-javni-pozivi-i-natjecaji/1367

 

S poštovanjem,

Općina Orle