maneger

Poziv na testiranje za voditelja projekta “54 + za 29 + – zajedno do posla!”

CategoriesNatječaji / Vijesti

Na temelju članka 20. i članka 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj  86/08, 61/11, 04/18, 112/19), u vezi sa člankom 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj  86/08, 61/11, 04/18, 112/19), Povjerenstvo za provedbu Oglasa za prijam službenika u službu na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Orle na radno mjesto:

na radno mjesto voditelj projekta “54 + za 29 + – zajedno do posla!”

objavljenog putem nadležne službe za zapošljavanje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na službenoj web stranici Općine Orle i na oglasnoj ploči Općine Orle dana 09. travnja 2021. godine, objavljuje

P O Z I V

na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti za prijam službenika u službu na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Orle na radno mjesto: voditelj projekta “54 + za 29 + – zajedno do posla!”

I. Povjerenstvo je utvrdilo listu kandidata prijavljenih na Oglas za prijam službenika u službu na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Orle, koji ispunjavaju formalne uvjete propisane oglasom za radno mjesto:

I.II.  Voditelj projekta “54 + za 29 + – zajedno do posla!” kako slijedi:

  1. Josipa Lukač

Prethodno navedena kandidatkinja poziva se na pisano testiranje i intervju.

Pisano testiranje održat će se dana 27. travnja 2021. godine (utorak) u 08:00 sati u prostorijama Općinske uprave (I. kat), Orle 5, Orle.

II. Kandidati koji pristupe testiranju obvezni su predočiti identifikacijsku ispravu.

III. Pisano testiranje će trajati 45 minuta.

IV. Smatra se da je kandidat ako ne pristupi pisanom testiranju povukao prijavu na oglas.

V. Za svaki dio provjere znanja kandidatima se dodjeljuje od 1 do 10 bodova. Smatra se da su kandidati uspješno položili testove ako su iz provjere znanja ostvarili najmanje 50% na testiranju.

VI. Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova na pisanom testiranju i to isti dan od 09:00 sati.

VII. Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

– koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama,

– koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,

– napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija,

– razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji način remetiti koncentraciju kandidata.

Ukoliko pojedini kandidat prekrši naprijed navedena pravila biti će udaljen s provjere znanja, a njegov/njezin rezultat neće se priznati niti ocjenjivati.

VIII. Pravni izvori za pripremanje kandidata za pisano testiranje su sljedeći:

  1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne Novine broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19)
  2. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne Novine broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19)
  3. Statut Općine Orle (Glasnik Zagrebačke županije broj 15/21),
  4. Zakon o općem upravnom postupku (Narodne Novine broj 47/09),
  5. http://www.esf.hr/natjecaji/socijalno-ukljucivanje/aktivno-ukljucivanje-i-poboljsanje-zaposljivosti-7-urbanih-aglomeracija/pitanja  i odgovori u vezi projekta “54 + za 29 + – zajedno do posla!”

 

 

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA:

Sanja Cesarec