općina orle

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Orle na radno mjesto voditelj projekta “54 + za 29 + – zajedno do posla!”

CategoriesNatječaji / Vijesti

Klasa: 112-03/21-03/01

Ur.broj: 238/20-03/1-21-01

Orle, 09. travnja 2021.

Na temelju članaka 29. stavka 1. i 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19 – u nastavku teksta: ZSN), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Orle, dana 09. travnja 2021. objavljuje

 O G L A S

za prijam u službu na određeno vrijeme

u Jedinstveni upravni odjel Općine Orle

na radno mjesto voditelj projekta “54 + za 29 + – zajedno do posla!”

 1. Predmet oglasa je prijam službenika/ice u službu na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Orle na radno mjesto voditelj projekta radi obavljanja poslova u provođenju projekta: “54 + za 29 + – zajedno do posla!”, broj UP.02.1.1.12.0028, za slijedeće radno mjesto i uvjete kako slijedi:

VODITELJ/ICA PROJEKTA “54 + za 29 + – zajedno do posla!” – 1 izvršitelj (m/ž)

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. ZSN te posebne uvjete:

– viša ili visoka stručna sprema društvenog smjera

– najmanje 3 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

– poznavanje rada na računalu

– vozačka dozvola B kategorije

– položen državni ispit

 

 1. Opis poslova:

– provodi planirane aktivnosti prema rasporedu elemenata provedbe projekta, organizacijsku, funkcionalnu i tehničku provedbu projekta te prati projekt u svim njegovim stadijima, vodi administrativno praćenje projekta, koordinira sve projektne aktivnosti i izvještavanje prema Ugovornom tijelu, izvještava i komunicira s partnerima, vodi promidžbu projekta. Osigurava strateški fokus projekta i ciljeva, sastavlja narativne i financijske izvještaje, prati financijske transakcije, vodi identifikaciju sudionika i krajnjih korisnika, vodi isplatu putnih naloga, dnevnica i naknada sudionika projekta, priprema financijska izvješća projekta te ostale poslove povezane s provedbom projekta.

 

Uz prijavu potrebno je priložiti:

 • životopis
 • presliku osobne iskaznice
 • dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome, svjedodžbe, potvrde ili uvjerenja)
 • vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
 • presliku e-radne knjižice Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrdu poslodavca o radnom iskustvu
 • uvjerenje nadležnog suda (ne starije od 6 mjesec) da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak, te da protiv njega nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda
 • ukoliko kandidati imaju položen državni ispit, dokaz o položenom državnom ispitu (preslik svjedodžbe ili uvjerenja)
 • vlastoručno potpisanu izjavu kandidata o poznavanju rada na računalu
 • privolu za obradu osobnih podataka

Svi prijavitelji dužni su ispuniti Izjavu suglasnosti o korištenju osobnih podataka koja se može preuzeti na stranicama Općine Orle (https://www.opcina-orle.hr/) .

Trajanje radnog odnosa na projektu je dvadeset i dva  (22) mjeseca uz obvezan probni rad u trajanju od tri (3) mjeseca.

Na oglas se mogu ravnopravno javiti kandidati oba spola.

U službu ne može biti primljena osoba za koju postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Kandidat koji se prima u službu u slučaju da nema položen državni ispit, dužan je položiti državni ispit propisane razine za radno mjesto ne koje je raspoređen najkasnije u roku od godine dana od dana početka rada u državnoj službi utvrđenog rješenjem o rasporedu na radno mjesto, sukladno članku 56. stavka 3. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13,38/13,01/15,138/15,61/17,70/19 i 98/19). Državni ispit nije dužan polagati državni službenik koji ima položen pravosudni ispit.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi kandidat ostvario to pravo dužan je u prijavi priložiti svu potrebnu dokumentaciju propisanu zakonom kojom to potvrđuje kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz da je nezaposlen.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve tražene podatke i priloge navedene u oglasu. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa pristupit će prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na oglas.

Za svaki dio provjere kandidatima će se dodijeliti određeni broj bodova.

Intervju će se provesti samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova na pismenom testiranju.

Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru biti će objavljeni na web-stranici i na oglasnoj ploči Općine Orle najkasnije 5 dana prije održavanja prethodne provjere.

 

 1. Pisane prijave se podnose osobno ili preporučenom pošiljkom u roku 8 (osam) dana od dana objave na oglasnim stranicama HZZ-a i web stranici Općine Orle, a najkasnije do 16. travnja 2021. godine do 15,00 sati, na adresu: Općina Orle, Orle 5, 10411 Orle, s naznakom: „Za oglas – Voditelj/ica projekta 54+ za 29+ – zajedno do posla! – NE OTVARAJ“.

 

 1. Nepotpune i nepravodobne pristigle prijave neće se razmatrati.

 

 1. Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima u zakonskom roku.

 

 1. Općina Orle zadržava pravo poništenja oglasa bez posebnog objašnjenja.

 

PROČELNICA JUO:

Sanja Cesarec