Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Orle u 2018. godini 

CategoriesNatječaji / Vijesti

Na temelju odredbe članka 7. Statuta Općine Orle (Glasnik Zagrebačke županije broj 04/18) Općinsko vijeće Općine Orle, na 8. sjednici, održanoj 29.05.2018.  donijelo je Odluku  o raspisivanju  javnog poziva za podnošenje prijedloga za dodjelu Javnih priznanja općine Orle  u 2018. godini te  objavljuje

  
Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Orle

u 2018. godini 
  

 1. Objavljuju se uvjeti i rok za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Orle u 2018. godini i to za:
   
 • “Grb Općine Orle ”
  “Grb Općine Orle” se dodjeljuje za dugogodišnji značajan doprinos razvoju i promicanju ugleda i interesa Općine Orle . Nagrada se dodjeljuje domaćoj ili stranoj fizičkoj ili pravnoj osobi za dugogodišnji rad i doprinos u područjima gospodarstva, znanosti, kulture, zdravstva i socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja, sporta, tehničke kulture, ravnopravnosti spolova, promicanja ljudskih prava te u drugim područjima društvenog života.

 

 • „Priznanje Općine Orle“
  „Priznanje Općine Orle“  je javno priznanje koje se dodjeljuje za doprinos i postignuća koja su od osobitog značenja za Općinu Orle, a ostvarena su tijekom posljednje dvije godine koje prethode godini u kojoj se dodjeljuje nagrada. Nagrada se dodjeljuje domaćoj ili stranoj fizičkoj ili pravnoj osobi za postignuća u područjima gospodarstva, znanosti, kulture, zdravstva i socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja, sporta, tehničke kulture, zaštite okoliša te drugih javnih djelatnosti. 
 1. Prijedloge za dodjelu javnih priznanja iz točke I. ovog poziva mogu podnijeti:
 • građani Općine Orle,
 • domaće pravne osobe i
 • Načelnik Općine Orle.

III.  Prijedlog se podnosi u pisanom obliku i obvezno sadrži sljedeće podatke:

 1. ime i prezime odnosno naziv podnositelja prijedloga,
 2. prebivalište ili sjedište podnositelja prijedloga,
 3. podnositelj prijedloga, fizička osoba, dužan je dostaviti dokaz o prebivalištu na području Općine Orle  (presliku osobne iskaznice ili uvjerenje MUP-a o prebivalištu),
 4. osobno ime odnosno naziv pravne osobe na koju se prijedlog odnosi uz navođenje osnovnih podataka o osobi (kratak životopis),
 5. naziv javnog priznanja za koje se podnosi prijedlog,
 6. iscrpno obrazloženje prijedloga odnosno postignuća i doprinosa radi kojih se predlaže dodjela javnog priznanja,
 7. odgovarajuću dokumentaciju (objavljene radove, analize, prikaze, kritike i ocjene, natjecateljske rezultate i sl.) kojom se potvrđuju navodi iz prijedloga,
 8. prijedlog mora biti potpisan, a ukoliko je predlagatelj pravna osoba prijedlog mora biti potpisan od strane ovlaštene osobe predlagatelja i ovjeren pečatom.
 1. Predlagatelj je u prijedlogu obvezan navesti tekst od najviše dvanaest riječi koji se upisuje kao tekst svečanog priznanja iz kojeg je vidljivo u čemu se očituje izuzetan značaj ili osobita vrijednost djela, ostvarenja ili cjelokupnog životnog djelovanja.
   
  V. Nepotpuni i nepravovremeni prijedlozi neće se uzeti u razmatranje.
   
  VI. Odluku o dodjeli javnih priznanja Općine Orle donosi Općinsko vijeće Općine Orle na temelju prijedloga Odbora za javna priznanja Općine Orle.
   
  VII. Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja s obrazloženjem i potrebnom dokumentacijom dostavljaju se poštom na adresu Općina Orle, Orle 5, 10411 Orle , s naznakom “Za dodjelu javnih priznanja Općine Orle “ ili putem pisarnice  Općine Orle,  Orle 5, do ponedjeljka,  9. srpnja 2018. godine.
   
  VIII. Prijedlozi se mogu podnijeti na obrascu za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Orle  u 2018. godini koji je objavljen na www.opcina-orle.hr.
   
  IX.  Ostale informacije u vezi javnog poziva mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Orle  putem telefona broj 6239-096 te elektroničke pošte na adresi opcina.orle@zg.ht.hr.

Prilozi:

Obrazac za podnošenje prijedloga za dodjelu Javnih priznanja Općine Orle (Word dokument)