POREZ NA NEKRETNINE 2018.

CategoriesVijesti

REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA  ŽUPANIJA
OPĆINA ORLE
Jedinstveni upravni odjel
Orle 5, 10 411 Orle

KLASA: 410-05/17-01/01
URBROJ: 238/36-03/3-17-1
Orle, 14. srpnja 2017. godine

PREDMET: Porez na nekretnine

Zakon o lokalnim porezima (Narodne novine 115/16) koji je stupio na snagu 01.01.2017. godine, propisuje da se od 01. siječnja 2018. godine uvodi porez na nekretnine koji će u potpunosti zamijeniti komunalnu naknadu. Sukladno članku 33. Zakona, porez na nekretnine obračunavat će se na ukupnu neto površinu nekretnine (m²),  sukladno Uredbi o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje zaštićene najamnine te stvarnu površinu zemljišta.

Razlika između komunalne naknade i poreza na nekretnine je ta što su uz koeficijent namjene  i koeficijent zone uvedena još dva kriterija i to koeficijent stanja (Ks) te koeficijent dobi (Kd) nekretnine. Kako su jedince lokalne samouprave obvezne ustrojiti i voditi strukturiranu evidenciju o nekretninama i poreznim obveznicima plaćanja poreza na nekretnine potrebno je popuniti obrazac koji se nalazi u privitku. Za svaku nekretninu potrebno je ispuniti posebnu prijavu, ukoliko se ista koristi za dvije ili više različitih namjena prijavu treba ispuniti za svaku namjenu posebno s naznakom površine koja se za određenu namjenu koristi.

NAPOMENA: UKOLIKO POREZNI OBVEZNIK NE DOSTAVI TRAŽENE PODATKE, OPĆINA ORLE  OBVEZNA JE POSTUPITI SUKLADNO ČLANKU 59. ZAKONA O LOKALNIM POREZIMA, ODNOSNO UTVRDITI POREZNU OBVEZU S NAJVIŠIM KOEFICIJENTOM ZA STANJE I NAJVIŠIM KOEFICIJENTOM ZA DOB NEKRETNINE.

Popunjeni obrazac možete dostaviti osobno ili putem pošte na adresu Općina ORLE,  Orle 5, 10 411 Orle, najkasnije do 31.10.2017. godine.

Obrazac se može preuzeti i na web stranici Općine Orle www.opcinaorle.hr i poslati skenirano na e-mail: opcina.orle@zg.h t.hr  ili na fax: 6239-096 .

Za sve dodatne informacije možete se obratiti službenicima Općine Orle na brojeve telefona  6239-096, 6239-609.

S poštovanjem,

Jedinstveni upravni odjel