22/11/2016 0 124 Pogleda

NATJEČAJ za imenovanje pročelnika/ce Jedinstvenoga upravnog odjela Općine Orle na neodređeno vrijeme

Klasa:112-01/16-01/02

Urbroj: 238/36-01-16-01

Orle. 18.11.2016.

Na temelju članaka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08 i 61/11), članka 10. Pravilnika o unutarnjem redu jedinstvenog upravnog odjela Općine Orle, klasa: 021-05/13-01/03, Urbroj: 238-36-1-13-1 od 27. rujna 2013. godine, općinski načelnik Općine Orle  raspisuje

NATJEČAJ

za imenovanje pročelnika/ce Jedinstvenoga upravnog odjela Općine Orle  na neodređeno vrijeme na pola radnog vremena uz obvezni probni rad (1 izvršitelj/ica).

Posebni uvjeti:

– magistar struke ili stručni specijalist pravnog ili upravnog smjera,

– minimalno 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

– položen državni stručni ispit

– poznavanje rada na računalu

– poznavanje jednoga stranog jezika

– certifikat iz područja javne nabave.

Osim posebnih, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu:

– punoljetnost

– hrvatsko državljanstvo

– zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta.

U službu ne mogu biti primljene osobe za koje postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08 i 61/11).

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni ispit uz uvjet da ga polože u roku od godine dana od prijma u službu, kao i za javnu nabavu.

Služba se zasniva na neodređeno vrijeme na pola radnog vremena uz obvezni probni rad od 3 mjeseca.

Sukladno čl. 35. st. 1. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine 74/10), osobe koje su po prijašnjim propisima stekle visoku stručnu spremu mogu biti raspoređene na radna mjesta za koja je kao uvjet utvrđen stupanj obrazovanja magistar struke ili stručni specijalist.

U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresa elektroničke pošte).

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu kandidati/kandidatkinje su dužni priložiti:

– životopis

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),

– preslika diplome ili svjedodžbe,

– elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima i dr.,

– uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci),

– vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da za prijam u državnu službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,

– preslika uvjerenja o položenome državnom stručnom ispitu (ako je kandidat položio državni stručni ispit),

– dokaz ili izjavu o ispunjavanju posebnog uvjeta (poznavanje rada na računalu)

– preslika certifikata iz područja javne nabave (ako je kandidat položio ispit).

Kandidati koji prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod istim uvjetima, dužni su to navesti u prijavi i dostaviti odgovarajući dokaz.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po primitku rješenja o prijmu u službu.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, s naznakom: »Za natječaj – imenovanje pročelnika/ice Jedinstvenoga upravnog odjela Općine Orle – ne otvarati«, »na adresu: Općina Orle, Orle 5, 10411 Orle.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, neće se smatrati kandidatom prijavljenim na natječaj. Urednom se smatra samo prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Za kandidate čije su prijave uredne i koji ispunjavanju formalne uvjete provest će se provjera znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se primaju pisanim testiranjem i intervjuom.

Ako kandidat ne pristupi provjeri znanja i sposobnosti, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći radnog mjesta, način obavljanja provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru objavljeni su na internetskoj stranici Općine Orle  www.opcina-orle.hr.

Na istoj stranici i na oglasnoj ploči Općine Orle objavit će se vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti, najmanje 5 dana prije održavanja provjere. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Općina Orle

Možda vas zanima i ovo:

Novosti

PREPORUKA-ZAŠTITA OD TOPLINSKOG VALA

OSJETLJIVE SKUPINE: Dojenčad i mala djeca Trudnice Invalidi i nepokretne osobe Starije osobe i osobe s  kroničnim bolestima   Samci

Novosti

Prijava poreza na dohodak za 2017. godinu

Prijava poreza na dohodak za 2017. godinu Kod godišnjeg obračuna poreza na dohodak već treću godinu važi posebni postupak utvrđivanja poreza, što

Novosti

PREPORUKA-ZAŠTITA OD TOPLINSKOG VALA

OSJETLJIVE SKUPINE: Dojenčad i mala djeca Trudnice Invalidi i nepokretne osobe Starije osobe i osobe s  kroničnim bolestima Samci Radnici