22/11/2016 0 1111 Pogleda

Poziv za predlaganje programa javnih potreba u područjima kulture, športa i socijalne skrbi Općine Orle iz Proračuna za 2017. godinu

Obavještavamo sve zainteresirane, da na temelju Zakona o financiranju lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN broj 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 23/07, 73/08 i 25/12), Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, 27/93 i 38/09), Zakona o športu (NN 71/06, 150/08, 124/10 i 124/11), Zakona o udrugama (NN broj 88/01, 11/02) i Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12) Općina Orle objavljuje:

P O Z I V

za predlaganje programa javnih potreba u područjima kulture, športa i socijalne skrbi Općine Orle iz Proračuna za 2017. godinu

Članak 1.

Javne potrebe u područjima kulture, športa i socijalne skrbi za koje se sredstva osiguravaju, prema financijskim mogućnostima, iz proračuna Općine Orle jesu programi, odnosno aktivnosti, akcije i manifestacije, te poslovi i djelatnosti u navedenim područjima od interesa za Općinu Orle.

Članak 2.

Prijedloge programa mogu slati udruge, ustanove, trgovačka društva ili fizičke osobe koje obavljaju navedene djelatnosti.

Prijedlozi programa moraju biti obrazloženi i moraju sadržavati program od interesa za Općinu Orle.

Članak 3.

Pri selekciji prijava prednost će imati:

-Programi koji se odvijaju na području Općine Orle,

-Programi čiji su direktni korisnici mještani Općine Orle,

-Programi i projekti koji u organizaciju i provedbu aktivnosti uključuju veći broj građana– volontera, odnosno oni koji potiču građane na veće sudjelovanje u osmišljavanju i provođenju raznih aktivnosti u svakodnevnom životu općine i lokalne zajednice,

-Programi i projekti koji imaju veći broj direktnih korisnika,

-Programi/projekti novih inicijativa u zajednici,

-Programi i projekti ostvareni u suradnji s drugim udrugama i institucijama,

-Programi koji se financiraju iz dodatnih izvora (ne samo Općine Orle) – npr. članarine, vlastita djelatnost, donacije i/ili sponzorstva u novcu ili naravi, donacije državnih ili međunarodnih donatorskih organizacija… i sl.

-Programi koji podržavaju međunarodnu suradnju i razmjenu.

Članak 4.

Potrebni obrasci za prijavu mogu se preuzeti   u Jedinstvenom upravnom odjelu općine Orle.

Rok za prijavu programa je 28.studeni 2016.

Prijave sa nepotpunim podacima, prijave koje nisu na propisanim obrascima te prijave koje budu dostavljene nakon isteka roka neće se razmatrati niti uvrstiti u prijedlog Proračuna za 2017. godinu.

KLASA: 400-02/16-20/1 OPĆINSKI NAČELNIK

URBROJ:238/21-04-16-1

Orle, 29.listopada 2016. Ivan Petko, v.r.

Možda vas zanima i ovo:

Novosti

Objava biračima – izbori za nacionalne manjine

Vlada Republike Hrvatske je dana 28. ožujka 2019. donijela Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća nacionalnih manjina u jedinicama

Novosti

ODLUKA O RASPISIVANJU IZBORA ZA ČLANOVE U EUROPSKI PARLAMENT IZ REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednica Republike Hrvatske je 25. ožujka 2019. donijela Odluku o raspisivanju izbora za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske.

Novosti

MOBILNI MAMOGRAF I U OPĆINI ORLE

Udruga edukacijom protiv raka dojke Zagrebačke županije u suradnji s Općinom Orle, na inicijativu dopredsjednice Općinskog vijeća Općine Orle, organizirala